A Wass Albert pályázat eredményhirdetése, a Wass Albert-emlékév megnyitása

2008. Jan 10., szerző: Adminisztrátor

2008. január 8-án, kedden 17 órai kezdettel a kollégiumi Imateremben került sor arra az ünnepi alkalomra, melyen átadták a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára által meghirdetett Wass Albert pályázat nyerteseinek a díjakat, illetve ezen az alkalmon került sor a sárospataki Wass Albert-Emlékév megnyitására is.

A díjátadó ünnepséget a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Sárospataki Református Kollégium nevében Dr. Dienes Dénes köszöntötte. A szózat közös eléneklése után a köszöntés tovább folytatódott a 60. Zsoltár 3-4. verseivel. „Isten, elvetettél minket, elszélesztettél minket; megharagudtál, hozz vissza minket! Megrendítetted ez országot, ketté szakasztottad; építsd meg romlásait, mert megindult.” A köszöntés folytatásaképpen Kiss Endre József olvasta fel Wass Albert fiainak levelét, mellyel ezt az ünnepséget köszöntötték.

Kedves Barátaink!
Örömmel vettük a híradást a református kollégiumi Nagykönyvtár igazgatójától, Kiss Endre József lelkésztől. Sajnos, a fizikai távolságok és a hivatásbeli elfoglaltságok megakadályoznak abban, hogy a Czegei Wass családot képviselve részt vegyünk a pályázat ünnepélyes eredményhirdetésének ünnepén.
Ezért, néhány gondolattal szeretnénk osztozni a tiszteletadásban és emlékezésben. Örvendünk, hogy a nem rég még hallgatás - övezte írónak a ’90-es évek eleje óta valóságos kultusza alakult ki otthon és Erdélyben egyaránt. Magyar sorskérdésekkel foglalkozó műveit sorra kiadják, könyvesboltok polcain és könyvtárakban egyaránt ott találjuk regényeit, sikere vitathatatlan. Szinte naponta hallani az írónak emléket állító szobor-avatásról, névadó ünnepségekről, felolvasó-estekről, versmondó versenyekről, pályázatokról.
Mi, az író öt fia örömmel figyeljük ezt a folyamatot, s magunk is, több mint tíz éve részt veszünk, amiben tudunk - Simó Józseffel, a Czegei Wass Alapítvány magyarországi képviselőjével és Bartha József lelkésszel, Erdélyben, valamint könyvkiadóinkkal, a Mentor és a Szabad Tér kiadóval. Évek óta fokozottan tapasztaljuk azt a lelkesedést és rajongást, ami édesapánkat, Wass Albertet körülveszi. Az előadói estek, valamint az egyre nagyobb számban napvilágot látó áttekintő, összefoglaló jellegű tanulmányok Wass Albert életéről, erdélyi és emigrációs szerepvállalásáról egy igen aktív, hazája tragikus sorsába bele nem nyugvó, harcos, szervezkedő, erdélyi honfitársain a maga eszközeivel mindenáron segíteni akaró ember képét rajzolják meg. Aki Wass Albertet olvas, az jobb magyar lesz, és ezzel együtt jobb ember is – én ezt hiszem és vallom!
Ugyanakkor a médiát figyelve látjuk, nem egyöntetű az író pozitív megítélése: itthon és Romániában egyaránt akadnak olyan politikai-közéleti erők, melyek elutasítják, népszerűségében veszélyt látnak és igyekeznek megakadályozni méltó elismerését.
Hálásan köszönjük mindazoknak a közösségeknek az aktivitását, akik pozitívan hitet tesznek az író építő irodalmi és kulturális szerepe mellett. Köszönjük a sárospataki református intézmények, a Nagykönyvtár és a helyi közösségek vezetőinek és tagjainak, hogy kezdeményezték a nemzeti pályázatot és köszönetet mondunk a résztvevőknek, mindazoknak, akik áldozatosan őrzik azt az örökséget, amelyet ránk hagyott, hogy az mélyen humánus értékrenddé álljon össze – egy jobb kor számára is.
Wass Albert fiai: Vid, Huba, Miklós, Géza és Endre

A köszöntések után Gáll József, a Sárospataki Wass Albert-kör elnöke nyitotta meg a Wass Albert emlékévet. Rövid megnyitójában elmondta, hogy a mai napon Wass Albert születésének 100-ik évfordulójára emlékezünk, s egyúttal útjára indul a Wass Albert emlékév is. Wass Albert a teremtéskor ránk bízott harmóniát mutatja fel az ember és természet között. Ez Isteni adomány, a megváltásból eredő juss. Az önképzőkör Wass Albert szellemi örökségét hivatott ápolni. Terveik között szerepel Wass Albert szobor felállítása Sárospatakon.

A megnyitó után Bertha Zoltán irodalomtörténész előadása hangzott el, melyben az írót a következőképp is méltatta: „A magyarság egy és oszthatatlan, határoktól függetlenül a magyar szellem és a magyar kultúra él és élnie kell. A magyar nemzeti fennmaradás a tét, Wass Albert egész missziós életművét ennek a célnak rendelte alá és művészi nagyságával mindig ezek a szent célokat képviselte.”

Az ünnepi alkalmat ezután a Nyolckor Színház zenés műsora tette színesebbé, melyben Wass Albert műveiből szemezgettek.

Ezt követően a zsűri tagjai kerültek bemutatásra: Kiss Endre József, Gáll József, Fehér József és Makláry Zsolt. Az irodalmi pályaműveket Kiss Endre József, a pályázat szervezője és lebonyolítója mutatta be, a képzőművészeti pályamunkákról Makláry Zsolt tartott összefoglalót. Kiss Endre József beszámolójából megtudhattuk, hogy a pályázat az egész Kárpát-medencét megszólította, irodalmi kategóriában 57 szerzőtől 66 munkát kaptak. Képzőművészeti kategóriában 40 mű érkezett be, többségében grafikák. A képzőművészeti tárgyakból február 2008. február 18-án, az író halálának 10-ik évfordulóján kiállítás nyílik a Sárospataki Református Teológiai Akadémián (a megnyitó pontos idejéről és helyéről portálunk később kiemelten is hírt ad).

A díjátadás előtt Csomós József püspök köszöntötte a jeles alkalmat, és elmondta miért tartotta fontosnak az egyházkerület azt, hogy anyagilag is jelentősen támogassa a Wass Albert pályázat díjazását, ennek köszönhető, hogy valamilyen módon minden pályamű díjazásra került.

Az eredmények:

Irodalmi díjak

I. A Wass Albert – olvasmányélményeket feldolgozó kategóriában ELSŐ DÍJAT NYERT – Jekli Ágnes (Hiribi) – Fót – Fasori Evang. Gimn.
MÁSODIK DÍJAT NYERT - Lécz Enikő-Erzsébet („Lelkiismeret”) – Érmihályfalva
HARMADIK DÍJAT NYERT – Vadas Henrietta (Sebes) – Szilágypanit – Isk.

II. A Wass Albert életét és munkáját tárgyaló kategóriában
ELSŐ DÍJAT NYERT – Horváth Márta-Borbála (Muszájbori) – Nagyzerind (Arad m.) (Wass Albert életműve és élete)
MÁSODIK DÍJAT NYERT – Simon Norbert (Elemző) – Sárospatak – Ref. Theol. Akad. (Wass Albert istenképe)
HARMADIK DÍJAT NYERT – MEGOSZTVA:
- Kocsis Dóra (Vörös Pimpernel) – Bp. (Wass A. helye a mai magyar irodalomban)
- Kinyik Anita (Brünhilda) – Bp. – (Nemzeti sorskérdések Wass A. írásaiban)

III. A Wass Albert irodalmi hivatását, történelmi írásait feldolgozó kategóriában
ELSŐ DÍJAT NYERT - Balázs Ildikó (Rőt Macska) – Nyíregyháza (Wass A. erdélyi korszakában keletkezett elbeszéléseinek tematikája, motívumrendszere)
MÁSODIK DÍJAT NYERT: - Huszné Szemán Lilla (Mustármag) – Erdőbénye (A XX. századi történelem a Wass Albert – életmű tükrében)
HARMADIK DÍJAT NYERT – Horváth Anita (Garay tér 2008) – Szekszárd (Wass Albert irodalmi küldetése és fogadtatása)

Irodalmi külön-díjban részesülnek:

- Czók Brigitta (A kő marad) – Sárospatak (Hercegkút) – Árpád Vezér Gimn. (irodalmi levél)
- Gyönki Viktória (Bp.) és Kocsi Barbara (Dombrád) (Fekete Sereg) (Észak-Erdély visszacsatolása Wass Albert „Jönnek” c. regénye alapján)
- Kisfügedi Zoltán (Garay tér 1848.) – Szekszárd (publicisztika)
- Molnár Csilla és Hajósi Márk (Csillag) – Nyíregyháza – Kölcsey F. Tanítóképző F. (A funtineli boszorkány)
- Molnár Fruzsina (Válaszút) – Szekszárd („Töretlen hittel ember és magyar.”)
- Petek István (Garay tér 1938.) – Szekszárd (publicisztika)

Képzőművészeti díjak

Az ifjúsági pályázók között Wass Albert műveinek illusztrálásában

ELSŐ DÍJAT NYERT – Ferkai Luca Anna (Fasori) – Bp. (Wass A.: Mese az éjjeli pávaszemről)
MÁSODIK DÍJAT NYERT – Bodrogi Fanni Emőke (Búcsú) – Szentendrei Ref. Gimn. (Wass A.: találkozás c. verséhez – két alakos égetett agyagszobor)
HARMADIK DÍJAT NYERT – Makláry Virág Anna (Vers) – Sárospatak (Wass A. „A vers” c. művéhez készített akvarell)

A felnőtt kategóriában, egy-egy Wass Albert – mű üzenetének a megfogalmazásában

ELSŐ DÍJAT NYERT – Égerházy László (Sámán) – Erdőbénye (Nagypénteki sirató, Tölgyfatündér szobrok, A marosszentimrei templomra, relief és fotók)
MÁSODIK DÍJAT NYERT – Magyar Virág (Havasi Virág) – Sárospatak (Wass Albert regénye képi világának bemutatása – három grafika)
HARMADIK DÍJAT NYERT – Bucsányi Endre (Bárka) – Szekszárd (Ha menni kell, Elfúj a szél…, Csillagösvényen c. festményeivel)

Képzőművészeti külön-díjban részesülnek:

Fedor Marianna és Rusznák Anett (Tisztánlátás) – Sárospatak (Wass Albert – emlékhely tervezete)

Kőrössy Mária dr (Tisza) – Sárospatak (Wass Albert képi világát idéző festmények – 4 db)

Kuki Attila (A kőhordó) – Miskolc (Turáni ornamentikájú Wass Albert – kalendárium)

Stumpf Diana (Ködvár) – Hercegkút/Sárospatak (Akvarellek)


Az alkalom zárásaként a résztvevők közösen énekeltél el Nemzeti Imádságunkat a Himnuszt, melyet külön bejelentés nélkül a Székely Himnusz éneklése is követett.

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Képek

rss

Napi lelki táplálék

De megszállta az Úr lelke, és olyanná lettek karján a kötelek, mint a tűz égette lenfonál, úgyhogy a béklyók lefoszlottak a kezéről. Bír 15,14b

2Móz 16

Izráel tudta, hogy Isten nélkül soha nem nyerte volna el az ígéret földjét. Ám itt megvallja azt is, hogy nélküle az ország határáig sem jutott volna el. 

tovább

43) „…a nagytanács tekintélyes tagja, aki maga is várta az Isten országát; bátran bement Pilátushoz…” (Márk 15,42–47)

42. vers. Kivégzettek testét rokonok, vagy barátok szokták eltemetni, ha erre a hatóságoktól engedélyt kaptak. Itt Jézus tanítványaira várt volna ez a feladat. Ők azonban ijedtükben eltűntek. 

tovább

LUKÁCS 9,28–36 - Magánszféra

Az utolsó mondat megdöbbentett! Hihetetlen, hogy ebből az egészből nem mondtak korábban senkinek semmit a facebook, twitter és társai. Manapság a hírek olyan elsöprő gyorsasággal terjednek a világban, hogy az ember beleszédül.

tovább

2018. július 14.

„Egyik ember formálja a másikat.” (Péld 27:17)

         

tovább

Tompa Gábor: Hűség vize

megtarthatod-e a legelső este
nyugalmát? amikor befelé fordulsz,
hogy Őreá figyelhess? amit elveszítesz:

tovább