ICSSZEM pályázat szabadidős szálláshelyek támogatására

2005. Dec 01., szerző: Adminisztrátor

ICSSZEM - Ifjúsági turizmus és természetjárás céljaira szolgáló belföldi, nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek fejlesztésének támogatására (Beadási határidő: 2005. december 17.) Pályázat nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek fejlesztésének támogatására Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (ICSSZEM) Beadási határidő: 2005-12-17 Pályázat típusa: országos Pályázat kódja: IFJ-SZ-05-A/B A pályázat célja az ifjúsági turizmus és természetjárás céljaira szolgáló belföldi, nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek fejlesztésének támogatása. Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium a Magyar Turisztikai Hivatallal közös pályázatot hirdet belföldi, nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek fejlesztésének támogatására.

Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium a
Magyar
Turisztikai Hivatallal közös pályázatot hirdet belföldi, nem üzleti
célú
közösségi, szabadidős szálláshelyek fejlesztésének támogatására


1. A pályázat kódja: IFJ-SZ-05-A/B


2. A pályázat célja, jogcíme és kategóriái

2.1.A pályázat célja az ifjúsági turizmus és természetjárás céljaira
szolgáló belföldi, nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek
fejlesztésének támogatása.

2.2.A pályázat keretében a Turisztikai Célelőirányzat ifjúsági turizmus
céljára fordítandó keretének felhasználási szabályairól szóló 8/2005.
(XI.
10.) ICSSZEM-TNM együttes rendelet (a továbbiakban: TC együttes
rendelet) 2.
§ (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogcímen támogatás nyújtható a
szálláshelyek felújításához, illetve fejlesztéséhez szükséges dologi és
felhalmozási kiadások biztosításához.

2.3. Pályázati kategóriák

A) kategória: az ifjúsági turizmus és természetjárás céljaira szolgáló
belföldi, nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek
felújítását,
infrastrukturális és higiénés körülményei javítását szolgáló projektek
támogatása, legfeljebb 3.000.000 Ft támogatási igényig;

B) kategória: az ifjúsági turizmus és természetjárás céljaira szolgáló
belföldi, nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek
felújítását,
infrastrukturális és higiénés körülményei javítását szolgáló projektek
támogatása legfeljebb 10.000.000 Ft támogatási igényig.

3. A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása

3.1.A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 204.000.000
Ft,
azaz kettőszáznégymillió forint.

3.2.A pályázati keretösszeget a Magyar Köztársaság 2005. évi
költségvetéséről szóló CXXXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 13. §-ában kapott felhatalmazás alapján a TC együttes rendelet
1. §
(1) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési törvény XVII.
Területfejlesztési fejezet 5/1/5 "Turisztikai Célelőirányzat"
előirányzatról
a XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztérium
fejezet 9/4/5 "Ifjúsági közösségi terek és egyéb ifjúsági
kezdeményezések
támogatása" előirányzatra átcsoportosított része terhére biztosítja.

4. A pályázaton igényelhető támogatás formája és mértéke

4.1.A pályázaton igényelhető támogatás vissza nem térítendő pénzbeli
támogatás.

4.2. A támogatás mértéke legfeljebb a projekt bruttó értékének 70%-a,
amely

-az A) kategóriában legalább 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint, és
legfeljebb 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint;

-a B) kategóriában legalább 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint, és
legfeljebb 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint.

4.3.A támogatás folyósítása két egyenlő részletben, vegyes
finanszírozás
formájában történik. Az első részlet előlegként kerül folyósításra
akkor, ha
a Kedvezményezett hiteles tulajdoni lap másolattal igazolja az
elidegenítési
és terhelési tilalom (lásd 8.5. pont), továbbá 3.000.000 Ft támogatási
összeg felett a keretbiztosítéki jelzálog (lásd 8.5. pont) bejegyzése
iránti
kérelem széljegyen történő feljegyzését. A második részlet utalásának
feltétele az első részlettel (támogatási összeg és önrész arányos
részével)
történt elfogadott elszámolás.

4.4. Az önrész mértéke legalább a projekt bruttó értékének 30%-a.
Önrésznek
kizárólag a pályázó által biztosított pénzbeli, valamint a nem pénzbeli
saját erő minősül. Az önrész legalább 50%-ának pénzbeli saját erőként
kell
rendelkezésre állnia. A pénzbeli saját erőt a pályázónak hitelt
érdemlően
kell igazolnia (bankszámlakivonat, képviselőtestületi határozat).

5. A pályázat benyújtása

5.1.A pályázat benyújtási határideje: 2005. december 17. 16.00

5.2.Az internetes pályázati rendszerben történő évenkénti egyszeri
regisztráció díja 5.000 Ft. A regisztrációs eljárással kapcsolatos
általános
feltételeket a Mobilitás Pályázati Útmutató tartalmazza.

5.3.Az internetes pályázati rendszerben regisztrált pályázók a
www.mobilitas.hu/palyazat honlapon elérhető programűrlap kitöltésével
nyújthatnak be pályázatot. A programűrlap kitöltéséhez szükséges
információkat a honlapon elérhető felhasználói kézikönyv tartalmazza.

5.4.A beadási határidőt követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

5.5.A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírálásának, a
pályázók
kiértesítésének, valamint a nyertes pályázókkal való szerződéskötésnek,
továbbá a pályázati program megvalósításának, ellenőrzésének és
elszámolásának kötelező általános feltételeit az ifjúsági, családügyi,
szociális és esélyegyenlőségi miniszter felügyelete alá tartozó
fejezeti
kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 2/2005. (III. 4.) ICSSZEM
rendelet (a továbbiakban: Rendelet), továbbá - a jelen felhívás 8.
pontjában
foglalt eltérésekkel - a Mobilitás Pályázati Útmutató (a továbbiakban:
MPÚ)
tartalmazza. A Rendelet és a MPÚ letölthető a www.mobilitas.hu/palyazat
honlapról.

5.6.A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető

(1)az információs vonalon: (40) 444-555 (9-16 óra között);

(2)a palyazat@mobilitas.hu e-mail címen és a www.mobilias.hu/palyazat
honlapon;

(3)a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodákban (Közép-magyarországi
RISZI
1052 Budapest, Városház u. 7., tel.: 1/269-0907; Közép-dunántúli RISZI
8200
Veszprém, Kossuth L. u. 10., tel.: 88/581-570; Nyugat-dunántúli RISZI
9022
Győr, Árpád u. 44., tel.: 96/518-685; Dél-dunántúli RISZI 7621 Pécs,
Mária
u. 9., tel.: 72/520-532; Dél-alföldi RISZI 6720 Szeged, Dózsa Gy. u.
2.,
tel.: 62/540-788; Észak-alföldi RISZI 4024 Debrecen, Piac u. 26/a,
tel.:
52/531-053; Észak-magyarországi RISZI 3530 Miskolc, Mindszent tér 1.,
tel.:
46/506-348).

5.7.A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a beadási
határidő
előtt 8 nappal a beadási határidőt meghosszabbítsa, melyről a
www.icsszem.hu
és a www.mobilitas.hu honlapokon ad tájékoztatást.

5.8. Támogatást kizáró további feltételek

A támogatást kizáró általános feltételek a MPÚ 4.1. pontjában
találhatóak,
amelyek a további speciális kizáró feltételekkel egészülnek ki:

(1) Nem nyújtható támogatás:

-annak a szervezetnek, amely a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja
megvalósítani, amely nem permentes;
-3.000.000 Ft feletti támogatási összeg esetén olyan ingatlan
fejlesztésére,
amelyre a működtetési kötelezettség fenntartásának idejére szóló
keretbiztosítéki jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési
tilalom
(lásd 8.5. pont) ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése akadályba
ütközik.
(2) A MPÚ 7.3. pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:
-"A 7.1. c) pontot nem kell alkalmazni."

6. Pályázatkezelő

Mobilitás Pályázati Igazgatóság
1145 Budapest, Amerikai út 96.
www.mobilitas.hu

7. A pályázók köre
7.1. Pályázatot nyújthat be az az - internetes pályázati rendszerben
regisztrált - pályázó, amely megfelel a 7.2. pontban meghatározott
feltételeknek. A pályázó a www.mobilitas.hu/palyazat honlapon
regisztrálhatja magát az MPÚ-ban meghatározottak szerint.
7.2. Pályázó lehet azon belföldi székhelyű
(1)alapítvány [Ptk. 74/A. §],
(2)egyház [1990: IV. tv. 8. §],
(3) költségvetési szerv [Ptk. 36. §; 1992: XXXVIII. tv. 87. §],
(4) közalapítvány [Ptk. 74/G. §],
(5)közhasznú társaság [Ptk. 57. §],
(6)társadalmi szervezet [Ptk. 64. §; 1989: II. tv.], a politikai párt
kivételével, továbbá
(7)az (1)-(6) alatti jogi személyek önálló jogi személyiséggel
rendelkező
intézménye, amely a nem üzleti célú szabadidős szálláshely-
szolgáltatásról
szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, ifjúsági
turizmus és természetjárás céljait szolgáló szálláshely (a Korm.
rendelet 1.
számú mellékletében meghatározott 912-950. jelzőszámok körében)
tulajdonosa,
kezelője, bérlője vagy üzemeltetője.

8. A pályázat érvényességének speciális feltételei
8.1. Közös feltételek

(1)egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, vagy az A) vagy a B)
kategóriában;
(2)a pályázat benyújtása előtt megkezdett projektre - a 8.4. pontban
foglaltak kivételével - támogatás nem igényelhető, ahol a projekt kezdő
napjának minősül
-építési tevékenységet tartalmazó fejlesztési célú projekt esetén az
51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KÖVIM együttes rendelet 13. §-ában
meghatározott
építési naplóba történő első bejegyzés időpontja,
-építési tevékenységet nem tartalmazó projekt esetén az első
eszköz/anyag
rendelkezésre állását (beszerzés, szállítás) igazoló okmányon (számla,
szállítólevél) feltüntetett nap, illetőleg a szolgáltatás elvégzésére
megkötött első szerződés létrejöttének napja;
(3)a B) kategóriában kizárólag olyan pályázó nyújthat be pályázatot,
amelynek a pályázata valamely akadálymentesítést szolgáló fejlesztés
megvalósítását is biztosítja (ennek feltételeit a 8.7. pont
tartalmazza).

8.2. Pályázói nyilatkozatok

A pályázat benyújtása során a pályázónak a programűrlapon nyilatkoznia
kell
az alábbiakról:

(1)a pályázó nevére szóló és a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14. §
(4)
bekezdése szerinti hivatalos igazolás (üzemeltetési engedély) egyes
adatairól;
(2) a tulajdoni lapban foglalt egyes adatokról;
(3)a pénzbeli sajáterő rendelkezésre állásáról;
(4)csak a tulajdonostól eltérő pályázó esetén: a tulajdonosnak a
tulajdonában, illetve rendelkezésében lévő ingatlanon végzett
fejlesztéshez
való - bérleti szerződésbe vagy külön nyilatkozatba foglalt -
hozzájárulása
tényéről;
(5)arról, hogy az 5.8. pont szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn;
(6)arról, hogy a pályázatban tervezett felújítási, illetve fejlesztési
munkák már megkezdett fejlesztés, illetőleg egy nagyobb beruházás (lásd
8.4.
pont) részét képezik-e;
(7)továbbá arról, hogy a támogatás elnyerése esetén

-a szálláshely létesítéséhez, illetve üzemeltetéséhez az annak
jellegétől
függően szükséges engedélyeket megszerzi;
-a szolgáltatás fenntartására a működtetési kötelezettség időtartamára
(lásd
8.5. pont) kötelezettséget vállal;
-1.000.000 Ft feletti támogatás esetén a felújított szálláshely
bejáratánál
jól láthatóan elhelyezi a támogató által biztosított táblát, mely
tartalmazza, hogy a felújítás az ICSSZEM és a MTH támogatásával
valósult
meg;
-tudomásul veszi, hogy a Támogató a támogatás összegétől függően
elidegenítési és terhelési tilalmat, továbbá keretbiztosítéki
jelzálogjogot
jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba (lásd 8.5. pont);
-3.000.000 Ft feletti támogatás esetén a Pályázó a támogatás erejéig
biztosítást köt, amelyben Kedvezményezettként a Támogatót jelöli meg;
vagy a
káresemény bekövetkezése esetére a kárösszeget a Támogató részére
engedményezi (lásd 8.6. pont).

8.3. Az internetes pályázat elemei
A pályázónak az internetes pályázás során az alábbiakat kell egyszerre
benyújtania:
(1) programűrlap
(2) 2 db csatolt fájl az alábbi tartalommal:
- a program részletes műszaki leírása (M1 melléklet - Word formátum),
-a program tételes költségvetése (M2 melléklet - Word vagy Excel
formátum).

8.4. Fejlesztési program részprojektjére vonatkozó feltételek
Amennyiben a támogatást a pályázó egy nagyobb fejlesztési program
meghatározott részének megvalósításához igényeli, akkor a pályázatában
meg
kell jelölnie a nagyobb fejlesztési program azon meghatározott részét,
amelynek megvalósításához a támogatást igényli.

Megkezdett beruházásnak minősül, ha az:

(1)építési tevékenységet tartalmazó fejlesztési célú projekt esetén az
51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KÖVIM együttes rendelet 13. §-ában
meghatározott
építési naplóba történő első bejegyzés időpontja megelőzi a pályázat
benyújtásának napját,
(2)építési tevékenységet nem tartalmazó projekt esetén az első eszköz,
illetve anyag rendelkezésre állását (beszerzés, szállítás) igazoló
okmányon
(számla, szállítólevél) feltüntetett nap, illetőleg a szolgáltatás
elvégzésére megkötött első szerződés létrejöttének napja megelőzi a
pályázat
benyújtásának napját.

8.5. Elidegenítési és terhelési tilalom, keretbiztosítéki jelzálog
A Támogató a szolgáltatás fenntartásának biztosítása érdekében a
szerződéskötéssel egyidejűleg
(1)a Rendelet 15. § (6) bekezdése alapján elidegenítési és terhelési
tilalmat jegyeztet be a működtetési kötelezettség időtartamára, amely a
projekt aktiválásának napjától számított
- 2 év, ha a támogatás 500.000 - 1.000.000 Ft közötti összeg,
- 3 év, ha a támogatás 1.000.000 - 5.000.000 Ft közötti összeg,
- 5 év, ha a támogatás 5.000.000 Ft feletti összeg, továbbá

(2)a Rendelet 15. § (5) bekezdése alapján 3.000.000 Ft feletti
támogatási
összeg esetén a támogatási összeg és járulékai erejéig keretbiztosítéki
jelzálogjogot jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba.

8.6. Biztosítás
A Pályázó 3.000.000 Ft vagy annál magasabb támogatási összeg megnyerése
esetén
(1)amennyiben az ingatlanra eddig nem rendelkezett biztosítással, a
szerződéskötéssel egyidejűleg a támogatás erejéig biztosítást köt,
amelyben
Kedvezményezettként a Támogatót jelöli meg; illetőleg
(2)amennyiben már rendelkezik biztosítással, kezdeményezi a biztosítási
szerződés módosítását és
-a Támogatót nevezi meg Kedvezményezettként, vagy
-a káresemény bekövetkezése esetére a kárösszeget a Támogató részére
engedményezi.
(3) A biztosítással járó költségek a Pályázót terhelik.

8.7. Kiegészítő feltételek
(1)akadálymentesítést célzó fejlesztésnek minősül az 1998. évi XXVI.
törvény
5-10. §-aiban foglalt kommunikációs (tájékozódási), illetőleg
közlekedési
akadálymentesítést célzó fejlesztéseknek a projekt által érintett
építményegyüttes legalább egy épülete egy elhatárolható részegységében
történő komplex megvalósítása. Az akadálymentesítés műszaki feltételeit
a
253/1997. (XII. 20.) Korm. r. (OTÉK) tartalmazza;
(2)a HACCP rendszer kialakítását célzó fejlesztésnek minősül minden
olyan
műszaki-technikai megoldás, amely a 80/1999. (XII. 28.) GM-EÜM-FVM
együttes
rendelet 3/A. §-ában meghatározott veszélyhelyzetet csökkenti, így
különösen

-az egyes áruféleségek szakosított tárolásához és feldolgozásához
szükséges
helyszínek (helyiségek) kialakítása,
-a hűtést, a feldolgozást, a késztermékek fogyaszthatóságát, a termékek
belső szállítását és a higiénés követelmények fenntartását biztosító
50.000
Ft bruttó egyedi érték feletti gépek, berendezések, eszközök beszerzése.

8.8. Nem nyújtható támogatás
(1)azon projekthez, amely valamely részcéljával megegyező célú 2003-
2005.
évi pályázaton támogatást nyert el;
(2)kizárólag előkészítési, illetve területrendezési munkálatokat
tartalmazó
projekthez (tanulmány-készíttetés, közműfejlesztés, közlekedő utak és
zöldfelületek kialakítása, utcabútorok telepítése);
(3)ingatlan vásárláshoz;
(4)tárgyi eszközök beszerzéséhez, a beépített eszközök és a HACCP
rendszer
elemeit fejlesztő eszközök (lásd 8.7. pont) kivételével.

9. Az elbírálás során előnyt biztosító feltételek
9.1. A szálláshely országos, illetve regionális jelentőségű turisztikai
vonzerő, illetve túraútvonal 5 kilométeres körzetében helyezkedik el.
9.2.A pályázó Minősített Erdei Iskola szolgáltatással rendelkezik.
9.3.A pályázati program a HACCP rendszer kialakítását célzó fejlesztést
tartalmaz.
9.4.Csak az A) kategóriában: a pályázat akadálymentesítést célzó
fejlesztést
tartalmaz.
9.5.Csak a B) kategóriában: a projekt megvalósulását követően komplex
szolgáltatásnyújtásra alkalmas létesítményi háttérrel rendelkeznek az
alábbi
szolgáltatási körben:

(1) szállás,
(2)étkeztetés,
(3)csoportos programokra alkalmas funkcionális terek (pl. kulturális,
oktatási és sportcélú helyiségek, strand, kikötő, sportpálya, erdei
tornapálya, játszótér, tanösvény).

10. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
10.1. A pályázatok értékelését Bíráló Bizottság végzi a TC együttes
rendeletben szabályozott eljárás keretében, az alábbi szempontok
szerint,
amelyek kiegészítik a 9. pontban foglaltakat.
10.2. Értékelési szempontrendszer

(1) Szakmai megalapozottság
-Mennyire elégít ki a szálláshely területi, regionális illetve országos
igényeket?
-Kiemelt turisztikai vonzerő, illetve túraútvonal 5 kilométeres
körzetében
található-e a szálláshely?
-Mennyire megfelelőek, indokoltak és szakszerűek a javasolt munkálatok?
-Mennyire megalapozott összességében a projektterv?
(2) Egyéb szempontok
-Mennyire szolgálják a projekt hatékony megvalósítását a költségvetés
tervezett összegeinek, költségnemeinek belső arányai?
-Minősített Erdei Iskola szolgáltatást biztosító pályázó ingatlanán
valósul-e meg a felújítás?
- Megvalósul-e fejlesztés a HACCP rendszer kialakítása érdekében?
-Csak az A kategóriában: Megvalósul-e fejlesztés az akadálymentesítés
terén?
-Csak a B kategóriában: A projekt megvalósulását követően a
létesítményi
háttér milyen komplexitású szolgáltatásnyújtásra alkalmas?

10.3. Az érvényes pályázatokról az ifjúsági, családügyi, szociális és
esélyegyenlőségi miniszter, valamint a regionális fejlesztésért és
felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter a beadási határidőt
követő
45 napon belül dönt. A nyertes pályázatok listáját a Pályázatkezelő a
www.mobilitas.hu honlapon, az ICSSZEM a www.icsszem.hu honlapon, a MTH
a
www.mth.gov.hu honlapon a döntést követő 5. napig közzéteszi.

11. A szerződéskötés és a pályázat megvalósításának speciális feltételei
11.1. A nyertes szervezetekkel az ifjúsági, családügyi, szociális és
esélyegyenlőségi miniszter nevében a Pályázatkezelő köt szerződést, az
értesítés megküldésétől, illetőleg a 11.2. pontban foglalt, kötelezően
csatolandó mellékletek teljes körű benyújtásától számított 60 napon
belül.
11.2. A szerződéskötéshez kötelezően csatolandó mellékletek:
(1)M3 - a pályázó nevére szóló és a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet
14.
§-ában meghatározott körben a 14. § (4) bekezdése szerinti hivatalos
igazolás (üzemeltetési engedély, a pályázó által hitelesített másolat);
(2) M4 - az illetékes földhivatal által 30 napnál nem régebben
kiállított
tulajdoni lap (eredeti példány);
(3)M5 - a tulajdonostól eltérő pályázó esetén a tulajdonos - bérleti
szerződésbe vagy külön nyilatkozatba foglalt - hozzájárulása a
tulajdonában,
illetve rendelkezésében lévő ingatlanon végzett fejlesztéshez (pályázó
által
hitelesített másolat);
(4)M6 - a pénzbeli saját erő rendelkezésre állását hitelt érdemlően
igazoló
irat (bankszámlakivonat, önkormányzati határozat, a pályázó által
hitelesített másolat);
továbbá a projekt jellegétől függően szükséges
(5) M7 - a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendeletben meghatározott valamely
építésügyi hatósági engedély (pályázó által hitelesített másolat);
(6) M8 - jóváhagyott tervdokumentáció (pályázó által hitelesített
másolat);
(7)M9 - a jelenlegi állapotot egyértelműen rögzítő, a felújítás tárgyát
bemutató 10-14 jó minőségű - digitális fotózás esetén legalább 300 dpi
felbontással nyomtatott - színes felvétel:

-2-4 db fénykép, mely a környezetet és az épületet ábrázolja (együtt)
-legalább 8-10 db fénykép, mely az elvégzendő felújítási munkákat
ábrázolja,
munkaterületenként legalább 2-2 fényképpel (ötnél több munkaterület
esetén
több mint 10 db fénykép);

továbbá 3.000.000 Ft vagy annál nagyobb támogatás elnyerése esetén:

(8)M10 - keretbiztosítéki jelzálogszerződés (a Pályázatkezelő küldi ki);
(9)M11 - a támogatás és járulékai erejéig a Támogatót
kedvezményezettként
megjelölő, a beruházás, illetve fejlesztés tárgyát képző ingatlanra
szóló
biztosítás (a költségeket a pályázó viseli);
(10) M12 - amennyiben az ingatlanon jelzálog van bejegyezve, úgy a
jelzálog
jogosult(ak) hozzájárulása ahhoz, hogy a Támogató a következő
ranghelyen
keretbiztosítéki jelzálogot, valamint elidegenítési és terhelési
tilalmat
jegyeztessen be;
(11) M13 - a beruházás, illetve fejlesztés tárgyát képző ingatlan
vonatkozó,
legalább a támogatás összegét elérő, 30 napnál nem régebbi, az
illetékes
önkormányzat által kiadott adó-értékbizonyítvány vagy az ingatlanra
vonatkozó hivatalos értékbecslés (a költségeket a pályázó viseli).

11.3. A szerződéskötéshez előírt kötelező mellékleteket kizárólag
postai
úton, a MOBILITÁS Pályázati Igazgatóság levelezési címére (1590
Budapest,
Pf. 102.), ajánlott küldeményként lehet feladni. A kötelező
mellékleteket
egy példányban kell benyújtani.

11.4. Elszámolási, megvalósítási és aktiválási határidők

(1)Az első részlettel való elszámolás határideje: 2006. május 15.
(2)A projekt teljes megvalósításának határideje: 2006. október 15.
(3)A projekt teljes elszámolásának határideje: 2006. november 15.
(4)A projekt aktiválásának határideje (lásd 8.5. pont) eltérő írásbeli
megállapodás hiányában: 2006. december 31.
(5)A megvalósítási és elszámolási határidők módosítására nincs
lehetőség.
 ____________

 Sikeres pályázást!
 ____________________

 A pályázatokkal, pályázatírással kapcsolatos kérdéseivel forduljon
hozzánk
bizalommal!
 ____________________

 Ökumenikus Ifjúsági Iroda
 1118 Bp. Himfy u. 9.
 Tel. 06 1 365-2998
 oki@kereszteny.hu


 OKI Palyazatfigyeles 77.

 ___________

Ha fel vagy le szeretne iratkozni a pályázatfigyelő listára/ról, írjon
a
következő címre: oki@kereszteny.hu

_______________________________________________
Okifigyelo mailing list
Okifigyelo@www.communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/okifigyelo

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább