Egyházkerületi közgyűlés Miskolcon

2010. Oct 10., szerző: Adminisztrátor

A Tiszáninneni Református Egyházkerület az elmúlt hétvégén, szombaton tartotta 2010. évi rendes közgyűlését az egyházkerületi székház nagytermében. A főgondnoki megnyitót és a püspöki jelentést követően a kerületi missziói, tanulmányi, iskolaügyi, gazdasági és kommunikációs bizottságok jelentései hangzottak el.

Főgondnoki megnyitó

A közgyűlést Ábrám Tibor, az egyházkerület főgondnoka nyitotta meg, aki elsőként visszautalt az egy évvel ezelőtti tanácskozás gondterhelt időszakára, valamint az elmúlt kormány „üzenet értékű megvonásaira." Ezt követően az elmúlt fél év tekintetében soha nem látott mértékű, gyökeres változásokról beszélt, mely során a Magyarországi Református Egyháznak és annak gyülekezeteinek sikerült megőrizniük állandóságukat. „Isten tőlünk tavaly és az idén is ugyanazt várja el: az evangélium hirdetését és annak a társadalmi modellnek a megerősítését, amelyet egyszerűen így nevezhetünk: Isten országa." Ábrám Tibor hangsúlyozta, hogy a változás önmagában még nem jelent megújulást, hiszen ehhez valamilyen többlet is kell, ez pedig Istentől származik. Felhívta a figyelmet arra is, hogy „ebben a támogató környezetben a felelősségünk is sokkal nagyobb!"

Püspöki jelentés

„Köszöntelek benneteket, Testvéreim! Mindazokat, akikkel együtt haladok azon az úton, ami nekünk adatott. Ez az út annak a kétezer éve taposott útnak a része, ami ennek a nemzedéknek jutott. Ezt az utat kétezer éve - és ez ma sem lehet másképp - az a kettősség határozza meg, ami a feltámadott Úr szavaiban úgy jelent meg, hogy kövess engem és menjetek el." - ezekkel a szavakkal kezdte meg jelentését Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke. Elsőként a kétezer éves út kettősségéről, vagyis a személyes indíttatás és a közös cél meglétéről szólt. Beszédében utalt a korábban kitűzött cél fontosságára: „Olyan egyházi életet felmutatni a 21. században, ami alapján rólunk is el lehessen mondani, hogy dicsérték az Istent és kedvelte őt az egész nép." Az egyházkerület püspöke beszámolójában két fontos területet emelt ki. Először az ifjúság területén végbement fejlődésről számolt be, kiemelte és megköszönte a dolgozók munkáját, majd kitért a fiatalokat érintő, jövőbeli tervekre is. Ezt követően hangsúlyozta az elesett ember és a hozzá kapcsolódó pasztorációs terület fontosságát és fejlesztését, amire szemléltető példaként a miskolci Diakóniai Központ létrejöttét hozta.

Bizottsági jelentések

A főgondnoki megnyitót és a püspöki jelentést az egyházkerület bizottságainak éves jelentései követték. Elsőként Szűcs Endre egyházkerületi főjegyző a Missziói Bizottság elnökeként számolt be annak 2010. évi tevékenységéről. Elmondta, hogy „a misszió első ismertető jele a mozdulás", ezt pedig jól példázza a négy egyházmegyében működő, változatos missziói élet. Az elmúlt évben végzett szolgálatok összegzéseként beszélt az egyházmegyei missziói körzetek létrehozásáról, a miskolci diakóniai központ létrejöttéről, a kórházmisszióban történt fejlődésről, illetve az ifjúsági munka jelentős változásairól is. Ezt követően Dr. Füsti- Molnár Szilveszter, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tanulmányi Bizottságának titkára összefoglalta az egyházmegyei tanulmányi jelentéseket, majd ismertette a bizottság munkáját a lelkésztovábbképzéssel kapcsolatosan.

Az Iskolaügyi Bizottság jelentését Ábrám Tibor tolmácsolta, aki felsorolta az egyházkerület területén működő, református oktatási intézményeket, beszélt a szociális és diakónia intézmények gyarapodásáról, és külön kiemelte a családi napközi indításának lehetőségét. Jelentésének második részében az intézmények működésével kapcsolatos kihívásokról szólt, majd az intézmények életében történt jelentősebb eseményeket osztotta meg a közgyűlés tagjaival.

„Áldjad én lelkem az Urat és egész bensőm az Ő szent nevét! Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tette veled! Ez az ige legyen egyrészt a hálaadás szava, valamint figyelmeztetés, hogy soha ne feledjük: amivel gazdálkodunk, az az Isten jótéteményének eszköze." - így kezdte a Gazdasági Bizottság tájékoztatását Pásztor Dániel bizottsági tikár, aki elsősorban a gyülekezetek egyre nehezebb gazdasági helyzetéről, valamint az egyház finanszírozásának kérdéséről beszélt. A bizottságok jelentésének sorát Rácsok András, a Kommunikációs Bizottság titkárának beszámolója zárta, aki hangsúlyozta, hogy anyaszentegyházunkban a sajtó és kommunikáció területe elsősorban lelkészkérdés. Beszélt a hazai és a külföldi egyházakkal ápolt kapcsolatokról, az egyházkerület által biztosított médiumok kihasználásának fontosságáról, valamint az Európa Rádió és a Tirek.hu iránt megnövekedett igényről.

A közgyűlés végén Csomós József püspök kérte Isten áldását az egyházkerület egész közösségére, majd zárásként a 150. zsoltár első versét közösen énekelték a megjelentek.

Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Egyházkerületi közgyűlés Miskolcon 2010

rss

Napi lelki táplálék

Öt nap múlva azután lement Anániás főpap néhány vénnel meg egy Tertullusz nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. ApCsel 24,1

2Sám 5,17–25

„Akkor megkérdezte Dávid az Urat… úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr…” (19.25). Ezek a mondatok visszatérnek nemcsak a történetben, hanem Dávid egész életében is. 

tovább

(1) „…panaszt tettek a helytartónál Pál ellen.” (Apostolok cselekedetei 24,1–9)

PANASZ

– 1. A panaszt, a zsidó Nagytanács nevében, Anániás főpap szószólójaként Tertullusz ügyvéd tette meg. Beszéde retorikai remekmű, gyönyörűen felépített, hatásos, és hogy kitűzött célját elérje, a tartalom az emberi cél szolgálatában áll. 

tovább

NEHÉMIÁS 5,12-19 - Másokra tekintettel

Olvastam Nehémiás beszámolóját és én... no igen, mi is a valódi helyzet? Elámultam, lelkesedtem, kérdések vetődtek fel bennem, meglepődtem és még sok minden mást sorolhatnék. 

tovább

2017. szeptember 29. péntek

Az áldás értéke

„És Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mert meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka, a felesége. De fiai tusakodtak a méhében. 

tovább

Baranyi Ferenc: Valami mindig közbenjön

Valami mindig közbejön: távolban tengő vén apádnak
Sós parlaggá szikesedett magánya fehérlik utánad,
Futnál hozzája bűntudattal, autóbuszon vagy gőzösön,
Futnál hozzája szüntelen, de valami mindig közbejön.

tovább