Megjelent Horváth Barna teológiai kötete

2013. May 23., szerző: Adminisztrátor

Horváth Barna életműsorozatának harmadik kötetében teológiai munkásságából kapunk ízelítőt. Tizenkét írás a dogmatika, a szociáletika, a pasztorálpszichológia, a társadalomtudományok és az eszkatológia tárgyköréből.

Ezek az írások tanulmányi dolgozatként, lelkésztovábbképzőkön és -értekezleteken előadásként, valamint doktori disszertációként készültek, illetve hangzottak el. Ilyen értelemben visszhangozzák a kor teológiai főtémáit, megmutatják a szerző munkálkodásának irányait, aki mint a borsodi egyházmegye ökumenikus, tanulmányi és missziói előadója, a Tiszáninneni Református Egyházkerület ökumenikus szakcsoportjának vezetője részt vett a fordítói munkacsoport munkájában is.

A szövegekből egy gondolkodó lelkipásztor, teológus portréja rajzolódik ki, aki közérthetően tálal bonyolult teológiai kérdéseket is, és nem feledkezik meg a társadalomról, nem szakad el tőle a tudományos vizsgálódás közben sem.

A szerző a stúdiumokat mindig fontosnak tartotta, angolul és németül olvasott szakirodalmat. Kiérezhető szavaiból, hogy itt egy tanárember is beszél, aki nem elkápráztatni akarja hallgatóját, hanem közös gondolkodásra késztetni a magyar társadalom, benne a református egyház javának munkálásakor.

A kötetet jegyzetapparátus és névmutató egészíti ki.

A kiadó köszönetét fejezi ki főtiszteletű Bölcskei Gusztáv püspök úrnak, a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének a könyv megjelenésének támogatásáért.

Tartalom

1. A Szent Lélek megújító munkája

2. Miben gazdagított a II. Helvét Hitvallás?

3. A Szent Lélek és az egyház missziója

4. Az üdvtörténet problematikája

5. Pneumatológiai aspektusok az istentiszteletben

6. A kálvini egyházfogalom szociáletikája

7. A keresztséggel kapcsolatos tanítások

8. Pasztorálpszichológia

9. Az evangélium reprezentánsai

10. Az aktív participáció mint közös érdekeltség

11. A protestantizmus mai küldetése

12. Utolsó idők

Jegyzet

Névmutató

(Horváth Barna: Koinónia. Teológiai tanulmányok. Szerkesztette és kiadta: Horváth Barnabás Dávid, Budapest, 2013. 240 oldal. Horváth Barna életműsorozata 3. ISBN 978 963 08 5878 6)

További információ:

Horváth Barnabás Dávid szerkesztő

perjessy.horvath@gmail.com

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Megjelent Horváth Barna teológiai kötete

rss

Napi lelki táplálék

Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontja ne töressék meg". Jn 19,36

Jn 19,31–42

A mi Urunk, Jézus Krisztus halála nem tévedés volt. Nem „üzemi baleset”. Isten előre kijelentett terve teljesedett be. 

tovább

5) „Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem…” (Zsoltárok 137)

AZ EMBER LEGNAGYOBB NYOMORÚSÁGA, hogy akkor kezdi el értékelni mindazt, amit kapott az Úrtól, életét, egészségét, szeretteit, munkáját, hitét, kultúráját, értékeit; – amikor az Úr azokat elveszi tőle.

tovább

LUKÁCS 24,44–49 - Gondoskodás

Vidéken élünk és van néhány állatunk. Amikor nem vagyunk otthon, férjem mindig ír egy listát az „állatápolónknak”, amire feljegyzi, hogy melyik állatnak mikor és milyen ennivalót kell adni, és hogy a távollétünkben mire kell még figyelni. 

tovább

2018. április 20.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Sinka György: Seregeknek hatalmas...

Seregeknek hatalmas nagy királya,
Könyörgésem székedet megtalálja,
Mert szívemet sok bú állja,
Olyan bűntől, mint megterhelt gálya.

Ím előtted megaláztam magamat,
Földre hajtván szomorodott orcámat;
Halld meg, Atyám, csendes szómat,
Add meg szívből kívánt lelki jómat. 

tovább