Megjelent Horváth Barna teológiai kötete

2013. May 23., szerző: Adminisztrátor

Horváth Barna életműsorozatának harmadik kötetében teológiai munkásságából kapunk ízelítőt. Tizenkét írás a dogmatika, a szociáletika, a pasztorálpszichológia, a társadalomtudományok és az eszkatológia tárgyköréből.

Ezek az írások tanulmányi dolgozatként, lelkésztovábbképzőkön és -értekezleteken előadásként, valamint doktori disszertációként készültek, illetve hangzottak el. Ilyen értelemben visszhangozzák a kor teológiai főtémáit, megmutatják a szerző munkálkodásának irányait, aki mint a borsodi egyházmegye ökumenikus, tanulmányi és missziói előadója, a Tiszáninneni Református Egyházkerület ökumenikus szakcsoportjának vezetője részt vett a fordítói munkacsoport munkájában is.

A szövegekből egy gondolkodó lelkipásztor, teológus portréja rajzolódik ki, aki közérthetően tálal bonyolult teológiai kérdéseket is, és nem feledkezik meg a társadalomról, nem szakad el tőle a tudományos vizsgálódás közben sem.

A szerző a stúdiumokat mindig fontosnak tartotta, angolul és németül olvasott szakirodalmat. Kiérezhető szavaiból, hogy itt egy tanárember is beszél, aki nem elkápráztatni akarja hallgatóját, hanem közös gondolkodásra késztetni a magyar társadalom, benne a református egyház javának munkálásakor.

A kötetet jegyzetapparátus és névmutató egészíti ki.

A kiadó köszönetét fejezi ki főtiszteletű Bölcskei Gusztáv püspök úrnak, a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének a könyv megjelenésének támogatásáért.

Tartalom

1. A Szent Lélek megújító munkája

2. Miben gazdagított a II. Helvét Hitvallás?

3. A Szent Lélek és az egyház missziója

4. Az üdvtörténet problematikája

5. Pneumatológiai aspektusok az istentiszteletben

6. A kálvini egyházfogalom szociáletikája

7. A keresztséggel kapcsolatos tanítások

8. Pasztorálpszichológia

9. Az evangélium reprezentánsai

10. Az aktív participáció mint közös érdekeltség

11. A protestantizmus mai küldetése

12. Utolsó idők

Jegyzet

Névmutató

(Horváth Barna: Koinónia. Teológiai tanulmányok. Szerkesztette és kiadta: Horváth Barnabás Dávid, Budapest, 2013. 240 oldal. Horváth Barna életműsorozata 3. ISBN 978 963 08 5878 6)

További információ:

Horváth Barnabás Dávid szerkesztő

perjessy.horvath@gmail.com

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Megjelent Horváth Barna teológiai kötete

rss

Napi lelki táplálék

A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek. ApCsel 11,29

1Krón 28

„...ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot. Ha keresed, megtalálhatod. De ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg” (9). 

tovább

(29) „A tanítványok pedig valamennyien elhatározták…” (Apostolok cselekedetei 11,27–30)

A jeruzsálemi zsidókeresztyén és az antiókhiai pogánykeresztyén gyülekezet áldott kapcsolatban voltak egymással, mert noha más gyökerekkel kapaszkodtak a talajba, éltetőjük nem a kapaszkodó gyökér, hanem ugyanaz a „talaj” volt, maga az Úr Jézus Krisztus. 

tovább

LUKÁCS 14,7–14 - A megfelelő helyen

„A Németországi Szövetségi Köztársaság nagykövete tisztelettel meghívja..” Ez állt az Evangélikus Egyház külföldi missziója búcsúünnepségére szóló meghívóján. Mint egy álomban! 

tovább

2017. augusztus 19. szombat

Kicsoda Jézus Krisztus? – Mester

Mester, követlek téged, akárhova mégy. (Mt 8,19)

 

tovább

Ének Szent István királyról

Szent István király, Istennek szolgája,

Christus hitinek igaz plántálója,

Bálványozásnak eltávoztatója

És elrontója.

 

Kegyes voltából irgalmas Istennek,

Adatott mennyből a magyar nemzetnek,

Hogy őáltala útját igaz hitnek,

Tanulná, s szentségnek.

tovább