Egyházkerületi közgyűlést tartottak Tiszáninnenen

2017. Jun 13., szerző: Adminisztrátor

Miskolci székházának nagytermében tartotta évi rendes közgyűlését a Tiszáninneni Református Egyházkerület. A főgondnoki megnyitót és a püspöki jelentést az egyházkerületi bizottságok beszámolói követték. Helyszíni tudósításunkat olvashatja.

A június 10-én tartott közgyűlés Pásztor Dániel lelkészi főjegyző igeolvasásával és imádságával kezdődött, majd a főgondnoki megnyitóval folytatódott.

Ábrám Tibor beszédében – Pál Apostolra hivatkozva – azt hangsúlyozta, hogy a ránk bízott drága kincset csak a bennünk lakozó Szentlélek által őrizhetjük meg. „Életünket és közösségeinket a világból nagyon sok olyan erőhatás éri, melyek felemésztik energiáinkat.

Csak Isten lelke képes ezeknek az erőknek a munkáját kioltani” – emelte ki. A tiszáninneni főgondnok a reformáció kezdetéről is megemlékezett. A református identitás megőrzésére és védelmezésére hívta fel a figyelmet: „Isten adjon erőt, hogy megalkuvást nem tűrő dolgokban meg tudjunk maradni. De megújulhassunk mindenben, ami az evangélium hirdetésében hasznos lehet!”

Csomós József püspöki jelentésében először az egyházkerület közegyházat is érintő szerepvállalásairól, például a nyugdíjtörvény felülvizsgálatáról és módosításának előkészítéséről, továbbá az Országos Lelkipásztori Intézet létrehozásáról szólt, majd a négy egyházmegye esperesi jelentéseit összegezte.

Az egyházkerület életét tekintve elmondta, hogy a számadatok tükrében fogyás figyelhető meg, és ez az egyházközségek státuszának változásában is megmutatkozik. „Vegyük tudomásul, hogy a változások hátterében alapvetően olyan dolgok állnak, amiknek a megoldásai nem a mi kezünkben vannak. Ezt mondom huszonkilenc éve. Több mint sajnálatos tény az, hogy felbillent az ország. Itt már nincs elvándorlás: aki csodával határos módon nem tud megkapaszkodni, az végérvényesen átgurul. A felbillent országban hálával indító módon ott vagyunk. Szolgálatunk eredménye nem életérzés, hanem százalékokban is mérhető tény! Bátorítson ez még több munkára, és még több hálaadásra bennünket” – fogalmazott.

Tájékoztatott, hogy a parókiaprogramban összesen 105 lelkészlakás újul meg mintegy 1,2 milliárd forint értékben: az Abaúji Egyházmegyében 30, Borsod-Gömörben 38, Egervölgyén 12, a Zempléni Egyházmegyében pedig 25. Javaslata szerint a felújításból most kimaradó lelkészlakások korszerűsítése az egyházmegyék „maradványaiból” történhetne meg. Hozzátette: az egyedi kormánydöntésben szereplő parókiák mellett templomokat és gyülekezeti házakat érintő építkezések is megvalósulnak.

A jelentést követően a közgyűlés megköszönte Fedor Mátyásnak, a TIREK-SZOLG Kft. (Tiszáninneni Református Egyházkerület Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.) ügyvezetőjének annak alapításában, fejlesztésében és a Sárospataki Kollégium intézményeiben végzett áldozatos munkáját. Fedor Mátyást Timári István, a Tudományos Gyűjtemények munkatársa váltja az ügyvezetői székben.

A főgondnoki megnyitót és a püspöki jelentést követően az Iskolaügyi, Missziói, Tanulmányi, Kommunikációs és Gazdasági Bizottság jelentései következtek.

Az Iskolaügyi Bizottság kitért arra, hogy Magyarországon körülbelül 65 ezren tanulnak református fenntartású intézményben. „A társadalmi tőke gyarapításához az egyházi fenntartású intézmények kimutatott módon nagyobb mértékben járulnak hozzá, mint az állami intézmények: a bizalom, az együttműködési készség és a nemzeti elkötelezettség tekintetében a hozzáadott értékük nagyobb” – mondta Ábrám Tibor elnök. A Bizottság javaslatára az alkotó tagok megerősítették az egyházkerületi elnökség határozatát, miszerint Csernaburczky Ferencet bízzák meg öt évre az Irinyi János Református Oktatási Központ igazgatói feladatainak ellátásával.

ifj. Csomós József, a Missziói Bizottság titkára szerint több olyan hely van, ahol a misszió és az egyház sikertelensége nem a társadalmi és gazdasági folyamatokon múlik, hanem azon, hogy a legalapvetőbb reformátori alapelveket sem tudják átültetni a gyakorlatba. Véleménye szerint itt az ideje, hogy az „ötszáz éves reformáció evangéliumi látása mentén” kilépjünk a megszokottból és változtassunk az eddigieken.

A Tanulmányi Bizottság jelentése a lelkésztovábbképzés fontosságát hangsúlyozta. Elek Gabriella titkár úgy vélte, a képzés a lelki karbantartás mellett új közösségeket is összekovácsol. Határozati javaslatainak egyikében azt szorgalmazta, hogy az egyházkerületi levelezési rendszeren keresztül kérdőív formájában történjen a lelkészek továbbképzéssel kapcsolatos megkeresése.

A Kommunikációs Bizottság beszámolójához kapcsolódó egyik fontos, a közgyűlés által jóváhagyott változás, hogy 2018-tól a ReForrás egyházkerületi lap húsvéti és pünkösdi lapszámát összevontan jelentetik meg. Rácsok András titkár szerint ezt a statisztikai adatok mellett az életszerűség diktálja. Ugyanakkor az egyházkerületi közgyűlés megbízta a szerkesztőbizottságot egy különszám kiadásával, melyben az adott év közgyűlési anyagai és népmozgalmi adatai kapnak helyet.

Egeresi Gábor, a Gazdasági Bizottság titkára jelentéséből kiderült, hogy feszes, de sikeres volt az egyházkerület 2016-os gazdálkodása. A gyülekezetek jelentős felújításokat végezhettek el: a négy egyházmegyében összesen 381 millió forintot költöttek ingatlanok, főként templomok, parókiák és közösségi terek renoválására.

Az egyházkerületi közgyűlés Csomós József püspök imádságával és áldáskívánásával ért véget.

Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Egyházkerületi közgyűlést tartottak Tiszáninnenen

rss

Napi lelki táplálék

Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására. Róm 10,4

Róm 10,1–13

„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust...” (9). Sokan úgy értik ezt a mondatot, hogy ha beszél valaki Jézusról, akkor már üdvözül. 

tovább

(3) „Az országban pedig Ataljá uralkodott.” (2Királyok 11)[1]

Nagy itt a káosz. Isten azonban kibogozza azt, ami emberileg kibogozhatatlan. Ehhez mindig használ hívő, hűséges eszközöket. Így használta fel Isten Jósebát, Ataljá királynő férjének, Jórám júdai királynak a lányát, aki nem volt Ataljá királynő vérszerinti leánya... 

tovább

MÁRK 10,21 - Az áldó pillantás

„Jézus rátekintett, megkedvelte őt...” Itt szó sincs áldásról, vagy mégis? Újra meg újra olvashatunk az Újszövetségben arról, hogyan fordult Jézus az emberek felé, hogyan nézett rájuk, és látott a szívükbe. 

tovább

2017. május 25. csütörtök

Imaközösség

A gyülekezet pedig buzgón imádkozott … Istenhez. (ApCsel 12,5)

tovább

Ölbey Irén: Pünkösdi lélek

Szárnyaljon bennem ének:
Legyek pünkösdi lélek.
A nemesben, a jóban
örömmel munkálkodjam.

tovább