Hálaadás Bőcsön

2021. Jul 16., szerző: Kovács Árpád Ferenc

"Az Úr ad erőt népének. Az Úr megáldja népét békességgel."

(Zsolt. 29:11.)

2021. július 10-én ünnepi istentiszteletre hívogattak a harangok Bőcsön, ahol a 150 éves református templomért adtak hálát. Az alkalom a bőcsi ifjúság szolgálatával kezdődött, majd Pásztor Dániel püspök igehirdetését hallgathatta a jelenlévő közösség.

 

A következőkben Szőnyi Tamás esperes, bőcsi lelkipásztor számolt be a templom 150 éves történetéről.

Részlet a beszámolójából:

"Egy régi anyakönyvi bejegyzés szerint: "1546-ban M. Jakusits Péterné helvetica confession lévő Anna úrasszony fundálta e Bőtsi kőtemplomot!" Az 1595-ös összeírás ezt a református kőtemplomot találta Belső-Bőcsön (ekkor még két különálló falu állt egymás mellett, a másik neve Külső-Bőcs volt).

Állítólag a templom építését gróf Rákóczi László földesúr fejezte be. 1711-ben építették a tornyot, 1734-ben kifestették a templomot, 1810-ben még bővítették, majd 1870-ben az egész épületet lebontották. A templom körül a középkorban temető volt.  1871-ben építették a mai templomot a nyugati homlokzat előtti 34 m magas tornyával együtt. A belső tér mennyezete sík, vakolt.

Három harangja van. A 700 kg-osat (110 cm) Szlezák László öntötte Budapesten, felirata: "Siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körül öveztél örömmel, hogy zengjen néked és el ne hallgasson felőled a dicséret. Uram én Istenem örökké dicsőítlek téged! Zsoltár XXX:12-13. Felejthetetlen férje és Bertalan fia emlékezetére öntette a bőcsi ref. egyháznak özv. Nagy Dánielné szül. Kiss Juliánna az Úrnak 1927. esztendejében." A 450 kg-os (88 cm) felirata: "Öntette a bőcsi ref. egyház 1923-ban. Harangművek öntött engem Budapesten, R. W. Rincker által. No.4502." A 226 kg-osat (74 cm) Ducsák István Őrszentmiklóson, felirata: "Isten dicsőségére a bőcsi református egyház részére Rácz Lídia és fia Bukszár Barnabás adományából és a gyülekezet tagjainak adakozásából készült 1959-ben.""

A köszöntések sorát Dr. Molnár Pál egyházkerületi főgondnok nyitotta, őt követte Tirk Tamás egyházmegyei gondnok, Dr. Koncz Zsófia és Csöbör Katalin országgyűlséi képviselő, Nagy László bőcsi polgármester, főtiszteletű Szenn Péter horvátországi püspök, Simon Attila a bőcsi baptista gyülekezet vezetője, Dr. Enyghy Sándor rektor (SRTA), Dr. Dienes Dénes gyűjteményi igazgató (SRK Tudományos Gyűjteményei), Kusnyír László abaúji esperes és Barna Sándor egyházkerületünk lelkészi főjegyzője.

Végezetül a jelenlévő lelkipásztorok egy-egy igével köszöntötték a bőcsi gyülekezetet.

Az ünnepi alkalom szeretetvendégséggel ért véget a bőcsi faluházban, melyre Szőnyi Tamás esperes szeretettel hívta és várta a jelenlévőket.

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Hálaadás Bőcsön

rss

Napi lelki táplálék

Miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Macedóniába. ApCsel 20,1

1Sám 28

„Miért kérdezel engem, ha az Úr eltávozott tőled, és az ellenséged lett?!” (16). Saulnak nem felel az Úr, hát megidézteti Sámuelt. 

tovább

(2) „…számos beszédben intette őket…” (Apostolok cselekedetei 20,1–6)

– Pál az efezusi események után több hónapot töltött a második missziói úton alapított macedóniai gyülekezetekkel: Filippi, Thesszalonika, Bérea (1). Az apostol itt számos beszédben intette őket (2), ahogy elköszönésekor az efezusiakat is.

tovább

EZSDRÁS 7, 21-28 - Csodálkozni és hálát adni

Az eseményektől lenyűgözve Ezsdrás Istent dicséri csodálatos tetteiért (27-28.). 

tovább

Jézus küldetése

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

tovább

Reményik Sándor: Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

tovább