Hirdettessék az evangélium!

2021. Jul 26., szerző: Hangóné Birtha Melinda

Ennél több és nagyobb feladat nincs az egyház számára, és minden, ami egy egyházkerület életében történik, ezt a célt kell, hogy szolgálja.

 

Pásztor Dániel a Tiszáninneni Református Egyházkerület 2021. július 24.-i közgyűlésén tartott püspöki jelentésében hangsúlyossá tette, hogy a jelenkor kihívásai szükségszerűvé teszik, hogy meglássuk azokat a területeket, ahol az eddigiektől eltérő módon, de az evangéliumhoz hűen tudjuk képviselni Jézus Krisztust a világban.

 Az egyházkerület azzal a reménnyel néz előre, hogy maga a jövőt munkáló Krisztus hív bennünket arra a szolgálatra, hogy embereket, lelkeket mentsünk, Ezt a küldetést mindenkinek nagyon komolyan kell venni. Az egyházkerület feladata, hogy ehhez a rendkívüli, emberi erőt felülhaladó munkához a keretet biztosítsa. Ehhez elsősorban is a lelkipásztori szolgálat megbecsülése, megerősítése szükségszerű, hiszen az „őrállók” terhe és felelőssége nehezedik rájuk. Pásztor Dániel püspöki szolgálatának egyik meghatározó feladataként fogalmazta meg, a lelkipásztorokkal, lelkészi közösségekkel való személyes kapcsolatának megerősítését.

Az egyházkerület számos intézmény fenntartója is. Hálaadással tekinthetünk iskoláinkra, óvodáinkra, szeretetintézményeinkre. Isten mai csodájaként tekinthetünk arra az öt új óvodára, ahol a 2021/22. tanévben elkezdődhet a református nevelés. Ugyanakkor törekednünk kell a lelki élet megerősítésére. Az intézményi lelkészek jelenléte szükségszerű, hiszen egy-egy intézmény arculatának, az ott folyó lelki életnek a lelkipásztorok az alakítói és főszervezői.

De tovább is kell látnunk, mert a templom és a biztonságot jelentő intézmények falain kívül is szükség van a jelenlétünkre, hogy behívjuk mindazokat, akik várják az Isten fiaiinak megjelenését.  „Evangéliumot az utcákra és terekre! ” – ebben a mondatban fogalmazta meg Pásztor Dániel püspök azt az  új missziói feladatot, amelyben az evangélium erejével és igazságával a kívül maradókat  is meg kell szólítanunk. Hangsúlyozta azonban, hogy nem egyfajta „showműsorra” van szükség. A kegyelemről beszélni ettől sokkal több, szükségszerű feladat! Ahhoz, hogy gyülekezeti közösségeink gyarapodjanak nyitni kell kifelé és hívni kell   belülre, a Krisztussal való közösségbe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megváltozott világban az egyházi, gyülekezeti élet hétköznapjaiban is szükséges változásokat munkálni. Az egyházkerület feladatai között lesznek a jogiszabályozások, a gyülekezeti struktúrák felülvizsgálata és szükségszerű módosítása.  A lelkészi javadalmak, a hitoktatás, az Istentiszteleti liturgia, az új énekeskönyv bevezetése valamint a lelkésztovábbképzés jövőbeli feladatainak meghatározása is az elkövetkező időszak feladatai között szerepel.

A ma emberére rendkívül nagy hatással van, hogy mit és hogyan kommunikálnak felé. Ezért kiemelt szerepe van az egyházi kommunikációnak. Az evangélium hirdetése minden korban kommunikációt jelent, amikor Isten megszólítja az embert az ő Igéje által. Felelősségünk van ezen a területen is, hogy az egyházi kommunikációs felületek bővítését, fejlesztését munkáljuk.

A külföldi, főként nyugati egyházakkal testvéri kapcsolatban maradni azt jelenti, hogy a Magyar Református Egyház mindenkori feladata lesz az a hitvallás, amelyre alapozva biztos jövőt építhetünk: Krisztus a jövő, mi Őt követjük!

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Macedóniába. ApCsel 20,1

1Sám 28

„Miért kérdezel engem, ha az Úr eltávozott tőled, és az ellenséged lett?!” (16). Saulnak nem felel az Úr, hát megidézteti Sámuelt. 

tovább

(2) „…számos beszédben intette őket…” (Apostolok cselekedetei 20,1–6)

– Pál az efezusi események után több hónapot töltött a második missziói úton alapított macedóniai gyülekezetekkel: Filippi, Thesszalonika, Bérea (1). Az apostol itt számos beszédben intette őket (2), ahogy elköszönésekor az efezusiakat is.

tovább

EZSDRÁS 7, 21-28 - Csodálkozni és hálát adni

Az eseményektől lenyűgözve Ezsdrás Istent dicséri csodálatos tetteiért (27-28.). 

tovább

Jézus küldetése

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

tovább

Reményik Sándor: Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

tovább