Kerületi Közgyűlés

2021. Jul 26., szerző: Adminisztrátor

Július 24-én a Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése a püspöki jelentés mellett a lelkészek javadalmával kapcsolatos határozatot is elfogadta. A püspöki székházban tartott ülésen megválasztották a kerület bizottságainak elnökeit és letették esküjüket a kerületi bíróság tagjai. Tudósításunkat olvashatják.

Püspöki jelentés

  „Az elmúlt félévről illetve arról a reménységgel teli jövőről szeretnék beszélni, amiért munkatársaimmal együtt fáradozunk”. – így kezdte első jelentését Pásztor Dániel és megköszönte az előtte járók munkáját. Külön kiemelte az előző elnökség odaadását, a püspöki hivatal dolgozóinak az eddig végzett munkáját és a megkezdett új útban való állhatatos segítségüket, pontosan ezért - „…nem láttam szükségét a személyi változásoknak.” – fogalmazott a püspök.

Az egyház legfontosabb feladatának az evangélium hirdetését nevezte, melynek végrehajtásában az egyházkerület feladatát abban látja, hogy keretet, védelmet, segítséget, valamint törvényes rendet ad és biztosít azok számára, akik az evangélium hiteles követésére szánták oda az életüket.

Szólt a gyülekezetek jogállásának áttekintéséről, a liturgia megújulásáról, az új énekeskönyv bevezetéséről és az intézményi lelkész státuszok számának növeléséről. Pásztor Dániel ezen felül tájékoztatta a közgyűlést, hogy a berentei idősek otthonával nőtt a kerület szociális intézményeinek száma, ezen felül szeptembertől öt új óvoda indul el.

A Mécses Központ intézményvezető-váltás bejelentése mellett megköszönte Szabolcsik Istvánné intézményvezető és Szabolcsik István intézményi gondnok hűségesen végzett szolgálatát.

A jelentés részletesebb beszámolóját a Hirdettessék az evangélium! című cikkünkben olvashatják.

Lelkészi javadalom kiegészítése

A közgyűlés úgy határozott, hogy a lelkipásztori munka anyagi megbecsülését megerősíti, az egyházkerületben szolgáló lelkipásztorok egzisztenciájának stabilizálása érdekében. A támogatás a nettó 250.000 Ft összegű átlagjavadalmat biztosítani nem tudó gyülekezetek lelkészeinek nyújt javadalom-kiegészítést legfeljebb nettó 75.000 Ft összeg erejéig.

 

Bizottságok

A kerületi közgyűlés titkos szavazással választotta meg bizottságainak új elnökeit és előadóit.

Missziói Bizottság: elnök Vadnai Zoltán, előadó Fukász László

Tanulmányi Bizottság: elnök dr. Barnóczki Anita, előadó Kolumbán Gábor

Iskolaügyi Bizottság: elnök Csernaburczky Ferenc, előadó Dr. Újhelyi János

Gazdasági Bizottság: elnök Pásztor Dániel, előadó Rácsok András

Kommunikációs Bizottság: elnök Hangóné Birtha Melinda, előadó Csomós Balázs

Az alapfokú köznevelési intézmények közös igazgatótanácsának tagjai Pecze János, Németh Bertalanné és Asztalos Péter lettek. A gimnáziumok közös igazgatótanácsának tagjai Anda Tibor, Balázs Pál és Kölönte Sándor, míg a szakképző intézmények közös igazgatótanácsának tagjai Lénárt György Lászlóné és Török János lettek. A Gyűjtemények igazgatója Dienes Dénes maradt, a kerületi levéltár vezetője pedig Szentimrei Márk.

A bizottságok mellett a kerülti bíróság négy világi és négy lelkészi tagjáról is döntött a közgyűlés. A szavazás eredménye alapján a kerületi bíróság tagjai Dr. Enghyné Zergi Márta, Laczkó Gabriella, Tanászi Árpád, Vadnai Zoltán, Prof. Dr. Jakab Nóra, Dr. Kulcsár Judit, Dr. Lénárt Attila és Dr. Palicz Róbert lettek. Ezt követően a bíróság jelenlévő tagjainak eskütétele következett.

Az eskütétel után Dr. Dienes Dénes a Sárospataki Gyűjtemények igazgatója, a Sárospatak Református Teológiai Akadémia Szenátusának nevében szimbolikus döntésre kérte az egyházkerület közgyűlését. A döntés a „Korán sötétedik” című antológia két szerzőjének, Kárász Józsefnek és Nagy Istvánnak, valamint a kötethez előszót író Szabó Zoltán professzornak rehabilitálását hagyta jóvá igazságtalan és méltatlan meghurcolásuk miatt.

A kerületi közgyűlés intézményvezetői kérdésekben, az elnökségnek a miskolci kerületi ingatlanok adásvételével kapcsolatban, valamint az intézmények alapító okiratával kapcsolatos kérdésekben is határozott.

 

Zárszó

Molnár Pál főgondnok megköszönte a közgyűlés munkáját és a szavazásokban végzett aktív szolgálatot, majd a közgyűlés zárásában hangot adott személyes meglátásának: „ A mai alkalomból tükröződik, hogy némileg újabb felfogással és más szemlélettel indulunk el ebben a ciklusban, melyre kérjük Isten áldását .”

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Macedóniába. ApCsel 20,1

1Sám 28

„Miért kérdezel engem, ha az Úr eltávozott tőled, és az ellenséged lett?!” (16). Saulnak nem felel az Úr, hát megidézteti Sámuelt. 

tovább

(2) „…számos beszédben intette őket…” (Apostolok cselekedetei 20,1–6)

– Pál az efezusi események után több hónapot töltött a második missziói úton alapított macedóniai gyülekezetekkel: Filippi, Thesszalonika, Bérea (1). Az apostol itt számos beszédben intette őket (2), ahogy elköszönésekor az efezusiakat is.

tovább

EZSDRÁS 7, 21-28 - Csodálkozni és hálát adni

Az eseményektől lenyűgözve Ezsdrás Istent dicséri csodálatos tetteiért (27-28.). 

tovább

Jézus küldetése

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

tovább

Reményik Sándor: Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

tovább