Vezetői pályázat

Sárospataki Református Teológiai Akadémia

Az 1531-ben alapított és 1991-ben újraindult Sárospataki Református Teológiai Akadémia (SRTA) önálló szervezeti egység. A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény bevezette az élethosszig tartó tanulás fogalmát, és ezzel új korszak kezdődött a magyarországi felnőttképzés szabályozásában. Az SRTA 1991 óta önálló szervezeti egység felállítása nélkül szervezte a továbbképzéseket és felnőttképzési tevékenységét akkreditált és népfőiskolai keretek között. Az SRTA 2021-től különálló szervezeti egység létrehozásával kívánja fejleszteni – képzési kínálatának megfelelően – a felnőtt- és továbbképzéseit, elsősorban a régió (kiemelten a Tiszáninneni Református Egyházkerület területe és vonzáskörzete) szükségleteinek megfelelően.

Az FTI feladatai:

  • Az SRTA FTI felnőttképzési, illetve szakirányú továbbképzési programokat szervez és bonyolít. Az SRTA FTI feladata az SRTA 2013. évi LXXVII. törvény 1.§-a szerinti képzési és kiegészítő tevékenység koordinálása, szervezése, bonyolítása: a Tiszáninneni Református Egyházkerület lelkésztovábbképzése számára, a Tiszáninneni Református Egyházkerület intézményi dolgozói számára, a Tiszáninneni Református Egyházkerület gyülekezetei számára, valamint további, a regionális munkaerőpiac igényeihez alkalmazkodó szakmai, egyéb szakmai, általános és nyelvi kompetenciakialakító és -fejlesztő képzések szervezése egyéni felkészítés, csoportos képzés és távoktatás formájában az SRTA intézeteivel és szolgáltató szervezeti egységeivel szoros együttműködésben.
  • Az SRTA FTI elősegíti az SRTA és partnereinek (gazdálkodó szervezetek, nonprofit szervezetek és közszféra) innovatív együttműködését közös felnőtt- és továbbképzési programok, kapcsolódó kutatás-fejlesztési projektek kialakításával, kezdeményezi a felnőtt- és továbbképzéssel összefüggő nemzetközi, országos, regionális és helyi programok, hálózati együttműködések kialakítását. Az SRTA FTI aktív szerepet vállal az SRTA egyházi és nemzeti fejlesztési céloknak megfelelő, piacképes humánerőforrás fejlesztés, képzési-továbbképzési kínálatának bővítése terén a regisztrált programkövetelmények és támogatott felnőtt- és továbbképzési programok számának növelésével, egyedi képzési szolgáltatások nyújtásával.
  • A felnőtt- és továbbképzés terén hangsúlyt fektet a képzők képzésére, részt vesz a kapcsolódó korszerű módszertani kutatások szervezésében, eredményeinek megismertetésében.

Vezetői feladatok:

a) képviseli az SRTA FTI-t a Szenátusban, illetve az SRTA-n belüli és kívüli szervezeteknél, intézményeknél;

b) irányítja az SRTA FTI képzésszervezési, szolgáltatási, kutatás-fejlesztési, ügyviteli tevékenységét;

c) működteti a felnőtt- és továbbképzés minőségbiztosítási rendszert;

d) irányítja a felnőtt- és továbbképzés engedélyezési tevékenységét;

e) felel az SRTA FTI tájékoztatási, dokumentációs, adatnyilvántartási és szolgáltatási követelményeinek betartásáért;

f) összeállítja az SRTA FTI fejlesztési és éves munkatervét, szervezi azok végrehajtását;

g) felel az SRTA FTI gazdálkodásáért: összeállítja az SRTA FTI éves költségvetésének tervezetét, jóváhagyás után irányítja és ellenőrzi annak végrehajtását;

h) tevékenységéről, illetve az SRTA FTI munkájáról – legalább évente – beszámol a rektornak, és rendelkezés szerint az SRTA Szenátusának;

i) javaslatot tesz a munkáltatói jogkör gyakorlója részére az SRTA FTI alkalmazottainak felvételére, díjazására, felmentésére;

(j) gondoskodik az SRTA FTI alkalmazottainak munkaköri feladat, hatáskör és kötelezettségek folyamatos aktualizálásáról, a szakmai felkészültségükhöz szükséges képzéseken való részvételükről.

Pályázathoz szükséges dokumentumok:

-Felsőfokú végzettség igazolása

-Szakmai önéletrajz

-Tervezet a szakmai, vezetői program megvalósítására

Az alkalmazás tekintetében előnyt jelent:

-Vezetői tapasztalat

-Felsőoktatási oktatásszervezési tapasztalat

-Modern idegennyelv ismerete

A pályázatot 2022. január 10-ig kell benyújtani elektronikusan az srta@tirek.hu elektronikus levelezési címre.

Dr. Enghy Sándor

rektor