Körzeti női konferencia Selyeben

LXIV. évfolyam 3. szám / Abaúji Egyházmegye


„Asszony, nagy a te hited…” (Máté 15:28) Ez az ige volt a vezérfonala a szeptember 3-án, Selyeben tartott körzeti női konferenciának. Petró Béla helyi lelkipásztor a nyitó áhítatában egy testvérpárt állított példaként a résztvevők elé. Márta és Mária történetéből (Luk 10:38-42) mindenkihez eljutott az üzenet és kérdés, melyik részt választjuk? A munkát, rohanást, és azt, hogy „meghalni sincs időnk”, vagy pedig csendben lekuporodunk Jézus lába mellé, és rá figyelünk.

A konferenciát Szabó László, egyházmegyénk gondnoka köszöntötte, majd Bódi Noémi kérte fel az előadókat előadásuk megtartására.Az első előadó főtiszteletű Csomós Józsefné volt, előadásának címe: A nők szerepe a mindennapokban és az egyházban: női presbiterek. Nem mindennapi előadást hallhattunk, mindannyiunkat személyesen érintett. Felhívta a figyelmet korunk fiatal nőinek problémájára: nehezen tudnak megfelelni a társadalom és saját maguk felállította követelményrendszernek. Az előadásból újszövetségi és történelmi példák alapján választ kaphattunk arra, hogy mi is a szerepe egy keresztyén nőnek, és hogyan felelhet meg az elvárásoknak. Hallhattunk többek között a bibliai Lídiáról, Priscilláról, Fébéről, történelmi példaként pedig arról, hogyan gondolt Kálvin feleségére (Bora Katalinra) mint segítőtársára. A magyar nagyasszonyok közül az előadó Bornemissza Katalint emelte ki, Apafi Mihály erdélyi fejedelem feleségét, aki példaként állhat minden modern nő, feleség és anya előtt, hiszen sikeresen vezette a fejedelmi udvar anyagi dolgait, férje meggondolatlan döntéseit is sokszor helyrehozta, megmentve sok ártatlan ember életét, és mindezek mellett anya is volt.Az előadás bátorítást is adott nekünk nőknek, hiszen bármi lehet egy nő a kapott kegyelmi ajándéka szerint, akár presbiter is, sőt az az ideális, ha a presbitériumban egyenlő arányban vannak jelen nők és férfiak.Két előadás között Zsindelyné Tüdős Klára Rongyszőnyeg című rövid írását hallhatták a résztvevők, majd Földesiné Kántor Mária, az Egyházkerületi Nőszövetség tikárának előadása következett: A nőszövetség megalakulása Magyarországon, vázlatos története és mai szolgálata címmel.Sokat tudhattunk meg a nőszövetségek megalakulásáról, működéséről, az egyházkerületünkben folyó munkálkodásról. Biztatást kaptunk, hogy alakuljanak gyülekezeti nőszövetségek, mert csodálatos egy ilyen közösséghez tartozni, másrészt a szolgálat is gyönyörű. Ebből az alkalomból Kupán meg is alakult a nőszövetség, de többek fejében megfordult a gondolat, hogy hazatérve saját gyülekezetükben megalakítják a Nőszövetséget, hiszen szinte minden gyülekezetben, ha nem is intézményesen, de működnek, szolgálnak a nők, asszonyok.Végül a zárszó előtt Zsindelyné Tüdős Klára egy másik írása következett: Válasz egy nagymamának címmel. Bódi Noémi egyházmegyénk Missziói Bizottságának előadója köszönte meg a vendéglátóknak a vendéglátást, a jelenlevőknek a megjelenést, végül pedig az alkalmat jó hangulatú szeretetvendégség zárta, rengeteg finomsággal.Ficzere Csilla

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

…azt a helyet keressétek fel, és oda menjetek, amelyet kiválaszt Istenetek az ÚR valamennyi törzsetek közül, hogy oda helyezze nevét, és ott lakjék. 5Móz 12,5

5Móz 12,1–19

„Örvendezzetek Isteneteknek, az Úrnak színe előtt fiaitokkal és leányaitokkal...” (12). Boldog keresztyén életet akkor gyakorolhatunk, ha tudatosan színe előtt, jelenlétében maradunk. 

tovább

(28) „…minden bűn meg fog bocsáttatni…” (Márk 3,22–30)

BŰN ÉS BŰNBOCSÁNAT.

– 1. Jézus kétféle bűnt említ: a konkrét cselekedeti bűnöket és az Istent káromló, gyalázó bűnöket (28). Az egyik fajta bűnt az ember az embertársa ellen követi el, a másikat az Isten ellen. 

tovább

2 MÓZES 4,12 - Az áldó szó

Mózes vitatkozik Istennel: „Biztos vagy Te benne, hogy a megfelelő emberhez beszélsz? Én nem tudok szónokolni.” 

tovább

2018. május 27.

Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókhiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. 

tovább

Szerb György: Jézus a legifjabb tanítványhoz

Bizony egyszer majd fölserdülsz fiam 
és állkapcsodon felpattan a zár, 
és beszélned kell. De az emberi szó 
nem oszlik, mint a füst, vagy mint a köd, 
hanem mint az érc a térben megmarad, 
nem keveredik el és nem vegyül, 
s ha létrehoztad, súlyát hordozod, 
mert tett a szó, melyért felelni kell. 

tovább