Új könyvsorozat ajándékba

LXIV. évfolyam 3. szám / Ajánló


Az egyház életében mindig vannak meglepetések, mert Isten maga a meglepetéseknek, az ajándékozásnak az Istene. Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem sejtett, azokat készítette Isten az őt szeretőknek (1Kor 2,9). Ez nemcsak a jövendő világra vonatkozik, hanem már ebben a világban is ajándékok és meglepetések érnek Isten szeretetének az áradásában.

Ilyen meglepetés az, hogy Szászfalvi László államtitkár egy új könyvsorozatot indított a magyar református egyház lelkészeinek teológiai tudományokban való növekedése érdekében. A sorozat címe is figyelemreméltó: „Igazságot szeretetben”. Kettős lesz a profilja ennek a sorozatnak: egyrészt az igehirdetés szolgálatát szeretné teológiailag és spirituálisan elmélyíteni, másrészt az egyházat szociáletikai felelősségére ébreszteni. A sorozat első két könyve egy hónappal ezelőtt jelent meg. Az első Szathmáry Sándor Ünnepeink üzenete című kötete, melynek célja hármas: az ünnepek – karácsony, húsvét, pünkösd – története, teológiája és üzenete szólal meg ebben a műben, függelékként pedig kész igehirdetések segítik a lelkészeket. A mű a nemzetközi irodalom idevonatkozó ismeretanyagát dolgozza fel, de nyelvezete közérthető és általa nyomon követhető az üdvösség történeti kibontakozása, majd ennek teológiai feldolgozása is. Az ünnepek minden évben ismétlődnek, és nehezen találjuk meg a hagyományosan visszatérő ünnepben az új üzenet és a mai üzenet megszólaltatásának a lehetőségét. Ebben nyújt segítséget ez a könyv.

A másik mű ugyanattól a szerzőtől való, címe: János evangéliumának magyarázata igehirdetésekben. Mindkét műhöz Szászfalvi László államtitkár írt ajánlást. Ez utóbbiban többek között ez áll: „Nagy áldás az igehirdetőnek, ha van módja rendszeresen Igét hallgatni, s hasonló áldás, ha van módja tudományos mélységű és magas személyes spiritualitású igehirdetéseket olvasni”. Az államtitkár ezt a lehetőséget teremtette meg e könyv megjelentetésével.A könyvsorozat elindításakor a kérdés az volt, hogy az olvasók hogyan juthatnak a könyvek birtokába? Kereskedelmi forgalomban a könyvek megvásárlása egyenként a nyomda számlája alapján 3-3 ezer forintba kerülne. Nem valószínű, hogy ezt minden lelkész megengedhetné magának. Úgy segített ezen a helyzeten az államtitkár, hogy ajándékba adja a könyveket minden lelkész asztalára. Az egyházkerületek lelkészei így még az ősz folyamán két könyvhöz jutnak. A tiszáninneni egyházkerület lelkészei kivételesen csak egy könyvet kapnak, mert az Ünnepeink üzenete című könyv Csomós József püspök úr ajándékából, már 2005-ben eljutott hozzájuk. Az év folyamán megjelenő további két mű szintén igehirdetéseket vagy ahhoz előkészítő magyarázatokat tartalmaz.K. S.

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

…nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok: Áldott, aki az Úr nevében jön! Mt 23,39/b

Mt 23,37–39

Isten küldötteivel sokszor bántak gonoszul az elvileg Istenhez tartozó emberek. Jézust is megfeszítették.

tovább

(11) „…látták az Istent, ettek és ittak.” (2Mózes 24)

ISTEN KÖZELSÉGE.[1] – 1. Isten szent, tiszta és tökéletes (9). Ezért Istent ember nem láthatja, csak közelségét tapasztalhatja meg (2; 9). Isten közelség jó. (Máté 17,4; Filippi 1,23)

tovább

1Sámuel 8, 10-22 - Lehet rosszul dönteni

Mivel gyerekeink erős személyiségek, már korán mérlegelni kezdtük, hogy mely témáknál mely egyértelmű iránymutatók a fontosak és mely témákban nem fogunk harcolni.

tovább

2018. március 21.

Az én beszédeim bennetek

Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek. (Jn 15,7)

 

tovább

Lukátsi Vilma: Akkor... mi lesz?

Egyre többet tud már az ember,
szédítő trónon ül az értelem,
előtte még megszólalni sem mer,
lenézett koldus lett az érzelem...
Mindenkinek a zsarnok parancsol,
a szintén trónra emelt önmaga,
érte süketen és vakon harcol
kegyetlenül. Egy "új kor" hajnala
kábítja el, ha riadtan megáll,
mert fél. Attól, hogy ez már a halál?!

tovább