Új könyvsorozat ajándékba

LXIV. évfolyam 3. szám / Ajánló


Az egyház életében mindig vannak meglepetések, mert Isten maga a meglepetéseknek, az ajándékozásnak az Istene. Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem sejtett, azokat készítette Isten az őt szeretőknek (1Kor 2,9). Ez nemcsak a jövendő világra vonatkozik, hanem már ebben a világban is ajándékok és meglepetések érnek Isten szeretetének az áradásában.

Ilyen meglepetés az, hogy Szászfalvi László államtitkár egy új könyvsorozatot indított a magyar református egyház lelkészeinek teológiai tudományokban való növekedése érdekében. A sorozat címe is figyelemreméltó: „Igazságot szeretetben”. Kettős lesz a profilja ennek a sorozatnak: egyrészt az igehirdetés szolgálatát szeretné teológiailag és spirituálisan elmélyíteni, másrészt az egyházat szociáletikai felelősségére ébreszteni. A sorozat első két könyve egy hónappal ezelőtt jelent meg. Az első Szathmáry Sándor Ünnepeink üzenete című kötete, melynek célja hármas: az ünnepek – karácsony, húsvét, pünkösd – története, teológiája és üzenete szólal meg ebben a műben, függelékként pedig kész igehirdetések segítik a lelkészeket. A mű a nemzetközi irodalom idevonatkozó ismeretanyagát dolgozza fel, de nyelvezete közérthető és általa nyomon követhető az üdvösség történeti kibontakozása, majd ennek teológiai feldolgozása is. Az ünnepek minden évben ismétlődnek, és nehezen találjuk meg a hagyományosan visszatérő ünnepben az új üzenet és a mai üzenet megszólaltatásának a lehetőségét. Ebben nyújt segítséget ez a könyv.

A másik mű ugyanattól a szerzőtől való, címe: János evangéliumának magyarázata igehirdetésekben. Mindkét műhöz Szászfalvi László államtitkár írt ajánlást. Ez utóbbiban többek között ez áll: „Nagy áldás az igehirdetőnek, ha van módja rendszeresen Igét hallgatni, s hasonló áldás, ha van módja tudományos mélységű és magas személyes spiritualitású igehirdetéseket olvasni”. Az államtitkár ezt a lehetőséget teremtette meg e könyv megjelentetésével.A könyvsorozat elindításakor a kérdés az volt, hogy az olvasók hogyan juthatnak a könyvek birtokába? Kereskedelmi forgalomban a könyvek megvásárlása egyenként a nyomda számlája alapján 3-3 ezer forintba kerülne. Nem valószínű, hogy ezt minden lelkész megengedhetné magának. Úgy segített ezen a helyzeten az államtitkár, hogy ajándékba adja a könyveket minden lelkész asztalára. Az egyházkerületek lelkészei így még az ősz folyamán két könyvhöz jutnak. A tiszáninneni egyházkerület lelkészei kivételesen csak egy könyvet kapnak, mert az Ünnepeink üzenete című könyv Csomós József püspök úr ajándékából, már 2005-ben eljutott hozzájuk. Az év folyamán megjelenő további két mű szintén igehirdetéseket vagy ahhoz előkészítő magyarázatokat tartalmaz.K. S.

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Fiam, adj dicsőséget az ÚRnak, Izráel Istenének! Tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkolj el semmit előttem. Józs 7,19/b

Józs 7

„Ezért föllángolt az Úr haragja Izráel fiai ellen” (1). „Az Úr tökéletes engedelmességet kíván népétől... A titokban elkövetett bűn sem marad rejtve. 

tovább

(13) „Egyszer büntetésül adja földjére, máskor meg szeretetből.” (Jób 36,26–37,13)

ISTEN FENSÉGE VITATHATATLAN, Isten igazsága kétségtelen, Isten örökkévalósága nélkülözhetetlen, és Isten szeretetéből fakad és újul meg minden élet. 

tovább

LUKÁCS 10,25–28 - Ilyen egyszerű az élet!

Általában allergiás vagyok a nagyszájú ígéretekre. A reklámok tele vannak ezekkel: Vedd ezt az arckrémet és négy héten belül a ráncaid 40%-kal csökkennek… 

tovább

2018. július 23.

„Mindez pedig, szeretteim, a ti épülésetekre szolgál.” (2Kor 12:19)

 

tovább

Füle Lajos: Emberek Jézus nélkül

Vak utakon bolyongva járnak,
céltalanság kíséri őket.
Búfelejtő, nagy akarással
néha-néha összeverődnek
s szétrebbennek riadtan újra,
mennek tovább, jobbat keresvén...
Törj hát az élet kenyeréből
egy darabot számukra, testvér!

 

tovább