Új könyvsorozat ajándékba

LXIV. évfolyam 3. szám / Ajánló


Az egyház életében mindig vannak meglepetések, mert Isten maga a meglepetéseknek, az ajándékozásnak az Istene. Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem sejtett, azokat készítette Isten az őt szeretőknek (1Kor 2,9). Ez nemcsak a jövendő világra vonatkozik, hanem már ebben a világban is ajándékok és meglepetések érnek Isten szeretetének az áradásában.

Ilyen meglepetés az, hogy Szászfalvi László államtitkár egy új könyvsorozatot indított a magyar református egyház lelkészeinek teológiai tudományokban való növekedése érdekében. A sorozat címe is figyelemreméltó: „Igazságot szeretetben”. Kettős lesz a profilja ennek a sorozatnak: egyrészt az igehirdetés szolgálatát szeretné teológiailag és spirituálisan elmélyíteni, másrészt az egyházat szociáletikai felelősségére ébreszteni. A sorozat első két könyve egy hónappal ezelőtt jelent meg. Az első Szathmáry Sándor Ünnepeink üzenete című kötete, melynek célja hármas: az ünnepek – karácsony, húsvét, pünkösd – története, teológiája és üzenete szólal meg ebben a műben, függelékként pedig kész igehirdetések segítik a lelkészeket. A mű a nemzetközi irodalom idevonatkozó ismeretanyagát dolgozza fel, de nyelvezete közérthető és általa nyomon követhető az üdvösség történeti kibontakozása, majd ennek teológiai feldolgozása is. Az ünnepek minden évben ismétlődnek, és nehezen találjuk meg a hagyományosan visszatérő ünnepben az új üzenet és a mai üzenet megszólaltatásának a lehetőségét. Ebben nyújt segítséget ez a könyv.

A másik mű ugyanattól a szerzőtől való, címe: János evangéliumának magyarázata igehirdetésekben. Mindkét műhöz Szászfalvi László államtitkár írt ajánlást. Ez utóbbiban többek között ez áll: „Nagy áldás az igehirdetőnek, ha van módja rendszeresen Igét hallgatni, s hasonló áldás, ha van módja tudományos mélységű és magas személyes spiritualitású igehirdetéseket olvasni”. Az államtitkár ezt a lehetőséget teremtette meg e könyv megjelentetésével.A könyvsorozat elindításakor a kérdés az volt, hogy az olvasók hogyan juthatnak a könyvek birtokába? Kereskedelmi forgalomban a könyvek megvásárlása egyenként a nyomda számlája alapján 3-3 ezer forintba kerülne. Nem valószínű, hogy ezt minden lelkész megengedhetné magának. Úgy segített ezen a helyzeten az államtitkár, hogy ajándékba adja a könyveket minden lelkész asztalára. Az egyházkerületek lelkészei így még az ősz folyamán két könyvhöz jutnak. A tiszáninneni egyházkerület lelkészei kivételesen csak egy könyvet kapnak, mert az Ünnepeink üzenete című könyv Csomós József püspök úr ajándékából, már 2005-ben eljutott hozzájuk. Az év folyamán megjelenő további két mű szintén igehirdetéseket vagy ahhoz előkészítő magyarázatokat tartalmaz.K. S.

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Az ÚR türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és hitszegést; bár nem hagyja egészen büntetés nélkül… 4Móz 14,18

4Móz 14,1–25

„Csak az Úr ellen ne lázadjatok...” (9). Aki semmibe veszi Isten ígéretét, az fellázad ellene, ahogy igeszakaszunk ezt elénk adja. 

tovább

(56) „Szombatnapon azonban pihentek a parancsolat szerint.” (Lukács 23,50–56)

Jézus temetése után, az Őt követő asszonyok (8,1–3) megnézték a sírt, ahová helyezték a testet: szemtanúi voltak Jézus temetésének (55).

tovább

ESZTER 9,1-2,20-22 - Örömünnep

Örömünnep, ami mégiscsak véres. Hogyan lesz ebből ünnepnap? Úgy gondolom, hogy a Purim ünnepet a zsidó történelem háttere alapján – ami már akkor is a pogromokkal és üldözésekkel volt teli – ma újra másképpen értelmezzük.

tovább

2017. október 19. csütörtök

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15:58)

tovább

Dévényi Erika: A fa

Büszkén magasodik az a fa, amely én vagyok
Elég ha vizet kapok és a nap rám ragyog
Gőgős vagyok, kevély és szívtelen
Azt akarom, hogy a szél vagy a nap csak az enyém legyen

Választanom kell hát, melyik a fontosabb
Az esőt fakasztó szél, vagy a meleg nap
A szél kéjjel hívott, légy életem része
A nap csak csendben nézett, de én nem vettem észre

tovább