Fontos a keresztyén értékrend és a személyes példamutatás - Átvett intézményeink első pillanataiból

LXV. évf. 3. szám / Intézményeink

Könnyű volt eddig ujjhegyre venni a kerületi fenntartásban lévő intézményeket, hiszen akárhogy számoltunk, két kezünk bőven elég volt a felsoroláshoz. Idén szeptemberben megváltozott a helyzet, ugyanis „másfél ember” kezén kell megszámolnunk csak az oktatási intézményeinket. Egy közösség új tagjai mindig megérdemlik, hogy a figyelem középpontjába kerüljenek, ezt szem előtt tartva kerületünk médiaszolgálata minden új intézmény tanévnyitójára ellátogatott, hogy körképet adhassunk induló iskoláink első pillanatairól.

A református nevelés szeretetteljes szigor és következetesség – hangzott el a Pitypalatty-völgyi Református Körzeti Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén, Parasznyán. Kerületünk új intézményében összesen 209 diák kezdi el a tanévet, akiknek hitoktatást, napközis foglalkozást és művészeti képzéseket egyaránt tartanak. Az intézménybe hat településről: Parasznyáról, Varbóról, Radostyánból, Sajólászlófalváról, Sajókápolnáról és Kondóról járatják majd a gyerekeket. Új iskola születik – vélte Sasné Venczel Ildikó igazgató, aki szerint ilyenkor mindig szükség van „a régiből egy darabra”, ezért a korábbi iskolából nemcsak a tárgyi javakat, hanem a hagyományokat is továbbviszik. Egyházi iskolaként azonban a tanítási napok áhítattal kezdődnek, illetve minden hétfőn közös istentiszteletet tartanak a helyi református templomban. A keresztyén hit- és erkölcstanra a környező települések református lelkészei tanítják, nevelik a gyerekeket. Sasné Venczel Ildikó szerint a református nevelésnek túl kell mutatnia a napirend változásain, hiszen az erkölcsi alapértékeket plántál a gyerekekbe.
Mintegy 320 tanuló kezdte meg az önkormányzattól átvett épület padjaiban a tanévet a Miskolc-Szirmai Református Általános Iskolában, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben és Óvodában. Hegyesi Károly igazgató arra figyelmeztetett, hogy értékvesztett világunkban iskolát alapítani és üzemeltetni nehéz és fáradságos feladat, ugyanakkor rámutatott arra is, hogy „egy iskola attól lesz református, hogy a diákok és nevelők erkölcsi tartásukkal, személyes példamutatásukkal, egymás iránti tiszteletükkel, és Istennek tetsző magatartásukkal keresztyén közösséget alkotnak.” A szirmai iskolában a diákok emelt óraszámban tanulhatnak angolt és matematikát, csoportbontásban informatikát és technikát, és kidolgozták az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (AMI) képzéseit is. A 2012/2013-as tanévben egyelőre színi- és drámapedagógiai foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek.
Zászlóavatással vette kezdetét a tanév a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános- és Művészeti Alapiskolában. Az épület használatba adásáról idén tavasszal egyezett meg a város önkormányzata és a Tiszáninneni Református Egyházkerület, így hétfőn mintegy 110 kisdiák léphette át az új református oktatási intézmény küszöbét. Nagy György igazgató szerint a református oktatás célja, hogy a diákok hitükben erős és kiegyensúlyozott emberekké váljanak, melyet alkalmazható és fejleszthető tudás átadásával, illetve a keresztyén értékek közvetítésével lehet elérni. „Számunkra a minőség fogalma magas szintű nevelést, oktatást, munkafegyelmet, hitelbeli elkötelezettséget, emberi kapcsolatokat, szervezethez való kötődést jelent.” A felújított iskolában felmenő rendszerben, az 1-5. évfolyammal indult el a tanítás, az alsó tagozatban iskolaotthonos formában, az 5. osztályban pedig emelt szintű angol nyelvű oktatással – tájékoztatott az igazgató.
A város tulajdonában lévő, de az egyházkerület által felújított iskolaépületet avattak szeptember 2-án, vasárnap, az első tanévnyitó ünnepségen a sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskolában, melynek falai között idén mintegy 70 diák tanulhat. „Ez az iskola azért jött létre, hogy Isten gyermekeinek otthona legyen, növekedjenek hitben és értelemben, táplálékra és védelemre leljenek” – mondta Deák István, az intézmény igazgatója, aki szerint az egyházi intézményeknek szilárd értékrendjük van, melyekben nemcsak az oktatásra, hanem a nevelésre is nagy hangsúlyt helyeznek, ami fontos értékvesztett világunkban. 
Isten, ember, iskola és szakma – így összegezte dr. Téglás Zsolt a Vay Miklós Református Szakképző Iskola programját. Az intézmény igazgatója úgy fogalmazott, hogy jelentős változást jelent számukra a fenntartóváltás, hiszen így értékvesztett, globalizált világunkban a valódi értékek kerülnek középpontba. Az évnyitó ünnepségen, melyet szeptember 3-án tartottak, tisztességes viselkedésre, együttműködésre, tanulásra biztatta az intézmény 560 diákját, akik 12 oktatott szakmában (egyebek mellett pincér, szakács vagy fazekas), valamint autószerelő, magasépítő- és épületgépész technikusi képzéseken folytathatják tanulmányaikat.
„Az oktatás kizárólag a nevelésen keresztül lehet hatékony” – hangsúlyozta tanévnyitó beszédében Együd László, a hevesi Eötvös József Református Középiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója, aki úgy véli, hogy az iskolának nem az a feladata, hogy tudásgyárként óriási mennyiségű információt tömjön a diákok fejébe, hanem hogy talentumokat gondozzon. Az intézményben 800 tanuló kezdte meg a 2012/13-as tanévet úgy, hogy református értékek mentén ápolják majd tehetségüket. 
Bővült a család, s szeretnénk, ha lapunk figyelme is megoszlana a megszaporodott intézmények között, így ezúton is bátorítjuk őket, adjanak rendszeresen életjeleket magukról Kedves Olvasóink számára. 

Összeállította: Rácsok András 
sajtó és kommunikációs referens

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább