Hírek a Sárospataki Református Teológiai Akadémia életéből

LVII. évfolyam 3. szám / Intézményeink

Bemutatkozás


1956. október 21-én születtem Tarjánban, Komárom megyében. Édesapám református lelkész volt Gyermelyen, édesanyám pedig a helybeli egyszemélyes posta vezetője. Az általános iskolát Gyermelyen végeztem, középiskolába a Debreceni Ref. Koll. Gimnáziumába jártam. Ott érettségiztem, s utána a Debreceni Theologián folytattam tanulmányaimat. Második lelkészlépesítő vizsgámat 1981-ben tettem le.

Teológiai tanulmányaim folyamán különösen vonzódtam az Ószövetséghez és nyelvéhez, mert ott láttam az Újszövetség gyökereit és a teológia fő problémáit. Az 1983-84-es tanév 10 hónapját Wuppertalban, a Kirchliche Hochschule falai között töltöttem, ahol különös szeretettel vettem részt Wolfgang Schneider óráin. A héber nyelv iránti figyelmem nem szűnt a teológia elvégzése után sem, ezért tartottam fontosnak, hogy Kürti László és dr. Karasszon Dezső magveté­sét Kustár Péter és baráti köre öntözze. Nem csalódtam: a kör tanulmányi munkája olyan gyümölcsöket termett, melyek ma is táplálnak. A hajdúböszörményi exmisszió, a pácini segédlelkészi évek után Abaújszántóra kerültem, ahol 1981 óta szolgálunk feleségemmel együtt. Feleségem Zergi Márta, akivel 1980-ban kötöttünk házasságot, azóta 6 gyermekünk született. A Sárospataki Ref. Teol. Akadémia újrakezdése után dr. Börzsönyi József jóvoltából, az ő vezetése mellett éveken keresztül héber nyelvet és 1-1 félévben exegézist taníthattam.


Az Ószövetség területén való ismereteim megmérettetése végett nyújtottam be kérelmemet a Kolozsvári Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézet Rektori Hivatalához. Az Intézeti Tanács elfogadta jelentkezésemet a doktori tanfolyamra. A vizsgákra való felkészülést és a doktori dolgozat elkészítését felgyorsította a Greifswaldi és Lipcsei Egyetem könyvtárában eltöltött egy-egy hónap is, de igazán nagy segítséget a Lipcsei Egyetem jelentette, melynek Teológiai Fakultásán az 1999/2001-es tanévben két szemesztert töltöttem és három doktori részvizsgát tettem. Doktori dolgozatomat 2003 októberében védtem meg Kolozsváron. Címe: Halál, feltámadás, örökélet az Ószövetségben.


2003 őszén dr. Nagy Antal Mihály egyetemi tanár fogadott maga mellé Sárospatakon, aki a Bibliai teológiai, Vallástörténeti és Missziói tanszéket vezette, így az Egyházkerület Elnöksége, s az Akadémiai Tanács döntése alapján részt vehettem a tanszék munkájában, melyre dr. Dienes Dénes ügyelt. A jelenlegi Bibliai teológiai, Vallástörténeti tanszék vezetését ez év őszén vettem át.


Tanszékünkön a bibliai teológia négy félévre kiterjedő kurzusának célja, hogy a hallgatók konfrontálódjanak a Biblia gondolatvilágának átfogó kérdéseivel, és ezeken keresztül kapjanak biblikus választ a szolgálatuk folyamán felmerülő kérdésekre. A tanulmányi munkában sor kerül az Ószövetség és Újszövetség teológiai értelmezésére, a Biblia egészére jellemző, meghatározó fogalmak tükrében. A hallgatók megismerik a főbb fogalmakat, melyeket a megfelelő szövegek elemzésével rendszerbe állítunk, figyelembe véve a fogalmak ószövetségi, újszövetségi összefüggéseit.


A tanszék nevéből fakadóan céljaink egyike az Izrael környezetét meghatározó ókori keleti vallások, valamint a nagy világvallások és fontosabb vallási mozgalmak tárgyszerű ismeretanyagának elsajátítása. Az előadások célja, hogy az emberiség történelme folyamán burjánzó vallások szövevényében rendszert lássanak a hallgatók, ugyanakkor élmény legyen számukra a különböző vallások jól működő, belső törvényszerűsége mellett a Biblia specifikumának felfedezése. Egy-egy félév nyilván nem elegendő e tárgyban az ismeretek teljességének kibontakoztatására, de arra igen, hogy az ismeretek keresztmetszete alapján a hallgató fogékonnyá váljon a vallásos gondolatok kuszaságának rendszerbe foglalására, érzékelje a rendszertelenség veszélyét, és privilégiumának tekintse a Biblia hitelességének megőrzését. Oktatásunknak el kell jutnia a legújabb vallások magyarországi sajátosságainak megismeréséig is.


Az Ószövetség és Újszövetség emberének hite nem légüres térben született. E hit speciális, megtartó, történelemformáló ereje csak azok számára ismerhető meg, akik megismerik azokat a történelmi, társadalmi politikai, közéleti, közjogi, közigazgatási, kereskedelmi, oktatási, néprajzi, gazdasági, kulturális folyamatokat, melyek meghatározták ennek a hitnek a születését. A tanszékünk hangsúlyt helyez arra, hogy az Ószövetség-Újszövetség korának-történelmének problémáival ismertesse meg a hallgatókat, s így csodálkozzanak rá a Szentírás korának adott helyzetben megszólaló üzenetére.

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább