Vezetőként szolgálni

LVIII. évfolyam 3. szám / Intézményeink

Egy ember életében sokszor vannak olyan mérföldkövek, melyek megállásra szólítanak, változást hoznak. Így állított meg ez év májusában engem is az Úr, megnyitva egy kaput, melyen belépve már nemcsak magánéletemben, de hivatásomban is a Magyarországi Református Egyház szolgálatába állhattam.

A Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola igazgatói feladatainak megbízását a 2005. június 25-én, Sárospatakon megtartott Egyházkerületi Közgyűlés erősítette meg. Így július elsejétől Varga Albertné nyugalmazott igazgatónőtől vehettem át a „stafétabotot".

Néhány szót magamról. 1966-ban születtem Miskolcon. Keresztyén, istenfélő családban nőttem fel. Már gyermekfejjel megtanultam, hogy csak a munkának van igazi gyümölcse. Az Úrtól kapott talentumokat igyekeztem fiatalon hasznosítani, mindig kerestem a lehetőséget a tanulásra, az alkotásra. Gimnáziumi tanulmányaim után a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán, majd Egerben tanultam, s megkaptam tanítói és tanári diplomámat. 18 évig egy munkahelyen dolgoztam, Miskolc egyik legnagyobb intézményében, az egykori 3-as, ma Kazinczy Ferenc Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolában. Tanítóként, tanárként, majd igazgatóhelyettesként éltem meg számtalan pedagógiai, szakmai sikert, örömöt. Jó most visszaemlékezni ezekre az évekre, ottani tanítványaimra, tanáraimra, kollégáimra.


Családunk életében is Isten áldását érezzük. Feleségem tanító, nagyobbik lányom gimnazista, kisebbik általános iskolás. Mindannyian református oktatási intézményhez kötődünk. Lelki épülésünk fontos színtere a Miskolc-Diósgyőri Református Gyülekezet.


Egy iskola vezetése szép, de felelősségteljes, s nem könnyű feladat. Egyedül, saját erőből, a kitűzött célok elérése nem, vagy csak nagyon nehezen sikerülhet. Határozottan de alázattal, bátran, de meggondoltan, Isten szavára figyelve kell meghozni azokat a vezetői intézkedéseket, döntéseket, melyek meghatározzák a mindennapi működést, az iskolában „élők" mindennapjait.


Így indulok el a nekem szánt úton, bízva abban, hogy szolgálatom áldott lesz, s pedagógustársaimmal, az iskola dolgozóival meg tudjuk tartani az iskola jó hírét, az oktató-nevelő munka magas színvonalát.


Az iskola fennállásának 11 éve alatt kialakított hagyományok, elért értékek meghatározzák vezetői elképzeléseimet, terveimet. Ugyanakkor szükségesnek érzem, hogy a pedagógiai palettán új színeket is alkossunk, a kínálatot új elemekkel gazdagítsuk. A vezetésem alatt álló iskola Miskolc város festői, történelmi városrészében, Diósgyőrben található. 1994-ben nyitotta meg kapuját, akkor 1 osztállyal, 22 gyermekkel. Évről-évre emelkedő tanuló- és csoportlétszámmal, ma 322 gyermek és 33 pedagógus második otthona. Az iskola küldetése a református keresztyén értékek közvetítése a tanulók, a családok, a pedagógusok felé. Ezért legfontosabb feladatomnak tekintem az iskola hitre nevelő munkájának erősítését, a bibliai integráció széleskörű alkalmazását az oktatómunkában. A hitre nevelés mellett kiemelt feladatomnak tekintem annak elérését, hogy a Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola olyan gyermekeket bocsásson útjára, adjon át a középiskoláknak, akik szilárd alapokkal rendelkeznek a hit és az ismeretek terén, és akik megtapasztalják már általános iskolásként, hogy jó egy keresztyén közösség tagjának lenni. Mindezekért vezetőként szeretnék minden tőlem telhetőt megtenni, s megragadni azokat a lehetőségeket, melyek a célok megvalósítását segítik, még akkor is, ha egyre nehezebb anyagi helyzetben, egyre kiszámíthatatlanabb finanszírozással kell keresztyén iskoláinknak működniük. Hiszem, hogy szükség van református oktatási intézményeinkre, így szükség van tanítóinkra, tanárainkra, református intézményeinkben tanuló diákjainkra.


Pál apostol Rómabeliekhez írt levelének 11. rész 36. verse - melyet vezetői programom vezérigéjeként is választottam - ad biztatást és útmutatást szolgálatomhoz: „Mert Ő tőle, Ő általa, és Ő reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké." Pedagógiai hitvallásom Pestalozzi következő versrészletében jut leginkább kifejezésre: „Hivatásod legyen: Élni másokért, / És mások boldogságában keresni a magadét!"


Nagy Attila

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább