Hírek a Lévay József Református Gimnáziumból

LIX. évfolyam 1. szám / Intézményeink

Válasszatok, ameddig tart a ma...


...énekeljük jól ismert ifjúsági énekünk kezdő soraként a Józsué könyvének 24. részéből vett igei felhívást. A felhívás felszólító és tanácsoló is egyben...

A fiatalokat nevelő tevékenységünk - akár szülőként a családban, akár presbiterként, lelkipásztorként a gyülekezetben, akár pedagógusként egy nevelési intézményben - a nap mint nap történő apró és jelentős döntésekre felkészítést is jelent. Fel kell készíteni gyermekeinket a tájékozódásra, a döntéseik előkészítéséhez ismeretekkel kell felvértezni őket, ki kell alakítanunk bennük a mérlegelés, az értékelés készségét, formálni kell azt a keresztyén értékrendet bennük, amely alapján ők maguk majd önállóan hozzák meg döntéseiket. Családon, gyülekezeten és iskolán belül ezt kell céloznia minden nevelő tevékenységünknek.


A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon tevékenységei kiválasztásakor igyekszik szem előtt tartani ezt az elvet, sokszínű programkínálatával, tanulóinak és a tágabb környezetének szervezett programjaival.


Természettudományos napok a Lévayban


„A keresztyén hit és a természettudományos gondolkodás nem ellentétesek egymással, hanem egymást kiegészítő megismerési módszerei a teremtett világnak."


 Intézményünkben már hagyományosan - kilencedik alkalommal - január 10. és 12. között kerül megrendezésre a Természettudományos Napok rendezvénysorozata. Minden évben érdekes előadásokat és kísérleti bemutatókat szervezünk. Az idén dr. Végh László fizikus, az MTA Atomki (Debrecen) tudományos főmunkatársa tartott előadást A világegyetem története a Föld keletkezéséig címmel, valamint két kísérleti bemutató szerepelt a programban. A fizika kísérleti bemutatót Härtlein Károly, a BME Fizikai Intézet Demonstrációs Laboratóriumának munkatársa, míg a kémiai bemutatót dr. Murányi Zoltán és Oldal Vince, az Eszterházy Károly Főiskola tanárai tartották.


 A Természettudományos Napokhoz kapcsolódik a megye általános iskolás korú diákjainak meghirdetett Csorba György Feladatmegoldó Verseny biológia, fizika, földrajz és kémia tantárgyból. A verseny 3 levelezős fordulóból és az iskolai döntőből áll. Az idén a levelezős fordulókban közel 200-an versenyeztek, s a legjobb 60 diák vehetett rész a döntőn. A verseny megrendezéséhez és a helyezettek díjazásához a Jedlik Ányos Tudományos Ismeretterjesztő Társaság - a verseny fő támogatója - járult hozzá.


 Január 13-án és 14-én először rendeztük meg a Budai József Biológia Feladatmegoldó Versenyt a Kárpát-medence református középiskolás diákjainak. Örömünkre szolgált, hogy több határon túli iskola is képviseltette magát a Felvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből. A rendezvényhez kapcsolódott dr. Falus András egyetemi tanárnak, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet tanszékvezetőjének, az MTA levelező tagjának az előadása „21. század biológiája, quo vadis? azaz merre tart a biológia tudomány a 21. században?" címmel. A verseny nemcsak a megmérettetést, hanem a kapcsolattartást, kapcsolatépítést is szolgálta.


Makranczi Zsolt


„Szólj, ötágú síp" a Drávaszögből


Az „ötágú síp" hangját Illyés Gyula erősítette meg bennünk, magyarokban. A miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon tanárai és diákjai már - joggal mondhatjuk - tizedik éve különös figyelemmel hallgatják az immár több ágúvá vált síp hangját.


Minden évben egy-egy határon túlra szakadt magyar közösség néprajzával, kulturális örökségével, irodalmával, a nemzeti hagyományok ápolásával ismerkednek meg a gimnázium diákjai. Nemzeti kultúránk példaértékű ápolásáról tanúskodnak ezek a rendezvények. Ebben az évben a Drávaszögből „szólalt" meg a síp.


 A többnapos rendezvény előadója volt dr. Lábadi Károly néprajzkutató. „Református örökség a Drávaszögben" címmel tartott előadást a tanulóknak. A református szórványvidék reformátorait mutatta be, kiemelve Sztárai Mihály tevékenységét. Elénk varázsolta a Drávaszög sajátos tájait is.


 Dormán László, a Kossuth Rádió „Szülőföld határok nélkül" műsorának riportere már visszatérő vendége volt gimnáziumunknak. A délvidéki háború idején járt iskolánkban. „Ősök jussán" címmel összeállított fotókiállítása igazolja, hogy a háború kitörölhetetlen szörnyűségei nemcsak a szemmel látható romokban, de az emberek arcán tükröződő fájdalomban is megmutatkoznak.


„Drávaszög a háború alatt és ma"címmel előadást tartott az érdeklődő tanulóknak és az „öreg" diákoknak. A kegyetlenkedések hallatán a döbbenet érződött a hallgatóság soraiban. Ezt váltotta fel a bizakodás, a remény érzése, amikor arról beszélt Dormán László, hogy mennyire segíti az újjáépítést a magyarok összefogása a magyarokkal és az ott élő jó szándékú nemzetiségiekkel.


 „Egy pusztuló országrész" címmel Szabó Zoltán néprajzkutató az Ormánságról tartott előadást. Megszólaltatta ennek a vidéknek igen jellegzetes hangszerét, a dudát. Beszélt a határokat nem ismerő igen súlyos nemzeti gondunkról, a népesség fogyásáról is.


 A Drávaszöget varázsolta iskolánkba a kórógyiak vendégszereplése. Az Ady Endre Művelődési Egyesület és a Zrínyi Ilona Női Szervezet tagjai jöttek el Kórógyról. A népművészeti hagyományokat őrző ruhákban adták elő táncaikat, énekeiket. Eljöttek a zenészek is, akik muzsikájukkal a Drávaszögben élő magyarok lelkületét és azt a szeretetet és ragaszkodást erősítették meg bennünk is, hogy összetartozunk. Semmilyen politikai hatalom és erőszak sem tudja belőlünk kitörölni ezt az érzést és akaratot. Egy rögtönzött kiállításon bemutatták kézimunkáikat, s még vendégül is látták finom süteményekkel vendéglátóikat.


Megerősödött bennünk, hogy ápolni kell a testvéri kapcsolatokat, azoknak a kincseknek az őrzését, amelyeket az ősök ránk hagytak.


Molnár Miklósné


igazgató-helyettes


„Visszatérés és fogadtatás"


 Kiemelkedő lévays eredmény született az Oktatási Minisztérium által a holokauszt történetével kapcsolatosan „Visszatérés és fogadtatás" címmel meghirdetett pályázaton. Iskolánk csapata az országos 5. helyezést érte el.


„Ökumené"


Januárban az ökumenikus imahéten közös istentiszteleten vettünk részt a miskolci egyházi fenntartású gimnáziumok tanulóival: a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium és az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola tanulóival. Tanulóink ezt követő héten közös ökumenikus diákbálon vettek részt.


 „Felvételi 2006."


A 2006/2007. tanévre történő felvételi vizsgák közepén vagyunk. Az örvendetesen nagy számú jelentkező közül az iskolának is választani kell. A választáskor, a kiválogatáskor igyekszünk nemcsak a tanulmányi eredményt figyelembe venni, hanem azt, hogy a család mennyire támogatja a keresztyén nevelési gyakorlatot, van-e a családnak rendszeres gyülekezeti kapcsolata, és a lelkipásztori jellemzésben az olvasható-e, hogy a család rendszeresen látogatja a gyülekezeti alkalmakat. Számunkra fontos, hogy azok küldhessék elsősorban a Lévayba gyermekeiket, akik odahaza is a Szentírás tanítása alapján igyekeznek nevelni őket.....válasszatok, ameddig tart a ma 


A felszólítás kikerülhetetlen, minden keresztyén embernek nap mint nap választania kell. Választását jó, ha saját belső, Krisztus szerinti értékrendje alapján hozza meg, nem feledkezve meg arról sem, hogy azokat válassza, akik a keresztyén és magyar nemzeti értékeinket hasonlóan fontosnak tartják, mint ő maga. De fontos az, hogy a választásaink előtt, közben és után is el tudjuk mondani Józsuéval együtt: „De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!" (Józsué 24:15)

 A gimnázium híreit összeállította:


Ábrám Tibor igazgató

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább