Londontól Nairnig - Hivatalos látogatás Nagy-Britanniában

LIX. évfolyam 2. szám / Egervölgyi Egyházmegye

A szigetország, Nagy-Britannia egyházi képe épp oly sajátságos, egyedi, mint e fontos európai ország földrajzi elhelyezkedése, vagy netán változatos történelme. Iskolai tanulmányainkból még emlékszünk arra, hogy VIII. Henrik miképpen vált meg az akkor Európában mindenható római katolikus egyháztól, s hátat fordítva a pápának maga lett birodalma egyházának korlátlan feje.

Az anglikánok Angliában, aztán később a földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás nyomán a világ számtalan pontján megtelepedtek és egyházakat alapítottak. A szigetország északi részén Skóciában John Knox reformációja jelentette a radikális vallási átalakulást, a sajátságos skóciai reformáció megjelenése által. Természetesen a későbbiekben a metodizmus, a kongregacionalizmus is rendkívüli hatással volt a szigetország lakóira, nem is beszélve arról, hogy számtalan szabad keresztyén mozgalom, kis egyház indult el ezen a vidéken.

A klasszikus értelemben vett reformátusság, vagyis a kálvinista, a svájci iránynak a követői viszonylagosan csekély létszámban voltak és vannak jelen Nagy-Britanniában. Mégsem jelentéktelen az angliai és skóciai reformátusoknak a munkája, szolgálata napjainkban. Talán a diaspóra állapot indokolta azt, hogy az angliai reformátusok az elmúlt évtizedekben unióra léptek a kongregacionalistákkal és több más kisebb szabad egyházzal, létrehozva az egyesült református egyházat, a világ egyházai között többnyire csak három nagybetűvel jelzett egyházi közösséget az URC-t. Az United Reformed Church hosszú idő óta ápol testvéri kapcsolatokat a Magyarországi Református egyházzal. Az elmúlt évben egy magas szintű delegáció látogatott hazánkba, találkozott püspökeinkkel, esperesekkel, a tudományos, a missziói és a diakóniai ágazatok vezetőivel. E találkozó után fogalmazódott meg angliai testvéreink részéről az az igény, hogy tegyük még szorosabbá kapcsolatainkat, ismerjük meg még inkább egymás teológiai hátterét és mindezekből következően azt a missziói programot, mely a szekularizált világ egyházainak számára kölcsönös segítséget jelent a misszió hatásos végzéséhez.


Ez év márciusában a Zsinat lelkészi elnökének Dr. Bölcskei Gusztáv püspöknek a vezetésével négy tagú delegáció utazott Londonba, hogy az Egyesült Református Egyház vezetőivel és az egyes szolgálati ágak felelőseivel találkozva tovább mélyítsék és erősítsék a két egyház közötti hagyományosan jó kapcsolatot. A londoni tanácskozás során a magyar delegáció tájékoztatást kapott az Egyesült Református Egyház moderátorától és főtitkárától az ottani egyházat érintő általános helyzetről. Angliai és skóciai református testvéreink a kongregacionalistákkal és kisebb szabad egyházakkal unióban több mint ezernél is több lelkész és gyülekezet munkáját koordinálják. Számukra rendkívül fontos, hogy a nemzetközi egyházi fórumokon regionális találkozókon és világméretű nagygyűléseken egyaránt jelen legyenek és szóljanak arról a hivatásról, mely nem a nagy számok törvénye szerint végez szolgálatokat, hanem kicsiny gyülekezetek, kicsiny krisztusi közösségek lelki életét és missziói aktivitását fogják egybe. Meglepő volt az a társadalmi felelősségvállalás, melyet az egészen kicsiny létszámú gyülekezetek tagjai vállalnak egy-egy falu, vagy városi kerület életében. Törődnek egymással. Önzetlenül odafigyelnek a rászorulókra, érzékelik az evangéliumi indíttatású emberek felelősségét. Különösen is fontos számukra a gyermekekkel és ifjakkal való foglalkozás. Kidolgoztak egy olyan hitoktatói programot, melynek tartalmi és módszertani anyaga hazai egyházunk körében is figyelemreméltó és hasznosítható.


Egyházunk delegációja a londoni megbeszélések után Skócia legészakibb részébe repült, hogy ott részt vegyenek az Egyesült Református Egyház skóciai kerületének zsinatán. Az Északi-tenger partján fekvő jellegzetes skóciai kisvárosban Nairnban megtartott zsinaton testvéri hangulatban, ugyanakkor igen komoly témákról tanácskoztak a küldöttek. Az egyház missziója mellett fontosnak tekintik, hogy a gyülekezetek olyan lelki közösséget alkossanak, amelyek a morális tisztaságnak is őrzői és megélői.


Egy olyan társadalomban, ahol az erkölcsi értékek és etikai normák egészen szabadon értelmezettek, s többnyire a régi normák értékvesztésével lehet számolni, igen fontosnak tűnik a keresztyéni etika, az Igén alapuló morális felelősségvállalás hangsúlyozása.


Skóciai testvéreink, jóllehet talán a mi egyházi képünkhöz képest oldottabb és színesebb istentiszteleti és liturgiai keretek között munkálkodnak, az etikai tartás vonatkozásában azonban igyekeznek szigorú szabályok szerint élni.


Lehetősége volt a magyar delegáció tagjainak különböző gyülekezetekbe is ellátogatni, ahol a vasárnapi istentiszteleteken Igehirdetéssel és előadással szolgáltak. A gyülekezetekben, s ezek többnyire skóciai gyülekezetek voltak, igen nagy érdeklődéssel figyelték ott élő testvéreink a Magyarországi Református Egyház életéről és mindennapjairól szóló beszámolókat. Különösképpen is fontosnak vélték, hogy a politikai változások után az új társadalmi közegben nyíló lehetőségekkel, a missziói munka kiszélesítésével, az oktatási intézményekkel hogyan tud élni egyházunk.


Glasgowban folytatódott az a megbeszélés sorozat, mely egy szűkebb területre, egyházmegyényi közösségre irányította a figyelmet. Az ottani egyházmegye vezetői beszámoltak arról, hogy az egészen kis létszámú gyülekezetek miképpen biztosítják a lelkészi állások fenntartása mellett, az egyházi épületek állagmegőrzését. Érzékelhető volt a kis gyülekezetek tettrekészsége és hitből fakadó önkéntes szolgálatainak sokszínűsége. S bármennyire is kicsinyek voltak e gyülekezetek a gyülekezeti tagok létszámát tekintve, mégis a diakóniai lelkület mellett az egészen távoli földrészekre kiterjedő kapcsolattartás és missziói elkötelezettség több közösségben is megtapasztalható volt. Hangulatos gyülekezeti alkalmon is részt vett a küldöttség, skót dudás, zenés skót est hozta közelebb az egyházi és etnikai, hitbeli- és kulturális közösséget egy Glasgow melletti faluban. A delegáció programjának végén a Skót egyház (Church of Scotland) és az United Reformed Church vezetőivel együtt értékelték e fontos látogatás eredményeit és meghatározták annak jövőbeni programját.


k. zs.

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Míká pedig ezt mondta: Most már tudom, hogy jót fog velem tenni az ÚR, mert egy lévita lett a papom. Bír 17,13

Bír 17

Ez a félreérthető történet nem a „bálványozásról” szól. A megrövidített anya, fia bűnvallása után megbocsát, melynek eredményeként átka elfordul a megátkozottról. 

tovább

(15) „…hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Márk 16,9–20)

A feltámadott Jézus megjelent a tanítványoknak. Márk itt is hangsúlyozza a tanítványok hitetlenségét. Márk végig egy negatív tanítványképet állított elénk (14). Ezzel azt hangsúlyozta, hogy az érettünk meghalt és feltámadott Jézus Krisztusba vetett hit mindenestől Isten ajándéka. Ma is az! Senki se kérkedjék! (Efezus 2,8)

tovább

LUKÁCS 9,46–48 - A fontosság kérdése

Ki a legjobb, a legnagyobb, a legerősebb, a leghíresebb? Ki a legbefolyásosabb? Ki kapja a legnagyobb szelet süteményt? Életünk számos területén kerülünk versenyhelyzetbe.

tovább

2018. július 16.

„Egyik ember formálja a másikat.” (Péld 27:17)

tovább

Sík Sándor: Harangvirág

Harangvirág az erdő közepén,
Az ünnepélyes hűvösön
Simító szellőn meghajol felém
És rámköszön:

Megálljatok, kik halkan jártok itt,
A fák alatt, ti kedvesek.
Kik értitek az erdő titkait,
Rám nézzetek.

tovább