Canonica visitatio

LXI. évfolyam 2. szám / Borsod-Gömöri Egyházmegye

Hogy mindenek ékesen és szép renddel menjenek végbe! Ezért adatik évről évre minden tavaszon az alkalom arra, hogy a gyülekezetek közösségébe egyházlátogató lelkipásztorok érkezzenek.

Ők a felsőbb szerv, az egyházmegye megbízásából végzik az egyházlátogatás szolgálatát. Amikor áttekintik az anyakönyveket, pénztárkönyveket, a gyülekezeti élet dokumentációit. Majd a hivatali iratok megtekintése után, amit aláírással látnak el a látogatók, találkoznak a gyülekezet közösségével. A helyi gyakorlatoktól függően külön a presbiterekkel egy presbitergyűlésen, vagy együtt a gyülekezet tagjaival a templomban, gyülekezeti teremben.

Talán szigorúnak tűnik az „ellenőrző vizsgálat" kifejezése. De szükséges, hogy egymást erősítsük, segítsük, ahol kell, figyelmeztessük arra, hogy bizony az Isten dolgaiban, egyházközségeinkben az ékes és szép rendet kell képviselnünk, azért, hogy meglássa a bennünket körülvevő világ, hogy mi az Úrnak tanítványai vagyunk.


Őhozzá méltó szavainkkal és tetteinkkel kell bizonyságot tennünk. Ezzel a bizonyságtévő lelkülettel érkeztek meg a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye által megbízott egyházlátogatók is az Ózd-Sajóvárkonyi Református Egyházközség gyülekezetébe 2008. április 18-án. Az Egyházlátogatóság: Kiss István, Alsószuha, Szuhafő, Zádorfalva gyülekezeteinek lelkipásztora és Magi Sándor Felsőnyárád, Dövény, Kurityán, Jákfalva gyülekezeteinek lelkipásztora. A kora délutáni órákban megtekintették az egyházi iratokat, azután istentiszteleten találkozhattak a gyülekezettel. A megszokott gyakorlat szerint az egyik lelkipásztor szószéki igehirdetéssel szolgál, míg a másik látogató az úrasztalától köszönti a gyülekezetet. Nálunk Magi Sándor hirdette Istennek Igéjét és Kiss István nagytiszteletű úr adta át az Egyházmegye vezetőségének és gyülekezeteiknek köszöntését, bátorító, biztató, erőt és áldást kívánó szavakkal. A hitünket erősítő áldott szolgálatokat ezúton is köszönjük. A templomi alkalom után az imateremben szeretetvendégségen vettünk rész, ahol kötetlen beszélgetésekben ismerkedhettek tovább látogatóink gyülekezetünk tagjaival. Végül egy közös vacsorával zártuk be a találkozás alkalmát. Kasza Bálint gondnok úr hívta otthonába egyházlátogatóinkat és lelkipásztorát. A gondnokné asszony által készített finomságokat fogyasztottuk el, miközben felemlegethettük a nap áldásait. Istené legyen mindezekért a dicsőség.


Én is jártam egyházlátogatóban Zsámba Magdolna lelkésznő kíséretében Tiszatarján, Nemesbikk és Tiszapalkonya gyülekezeteiben, ahol szép és áldott találkozásoknak lehettünk részesei. Örömmel tettünk bizonyságot arról, hogy az egyházlátogatás nemcsak a hivatalos ellenőrzési forma, hanem az egymásra gondolás, a számontartás imádságos szolgálata is. Jó volt elmondani egy-egy közösségben, hogy az Egyházmegye hivatala, Gazda István esperes úr, és dr. Molnár Pál egyházmegyei gondnok úr számon tartja a gyülekezeteket, melyekbe látogatókat küldött. Jó volt megtapasztalni mindenhol, hogy a Kegyelmes Isten számon tartja gyülekezeteinket. Próbák, nehézségek között is vannak áldások, megújulások, fizikális és lelki építkezések, tervek, vágyak és remények. Hálát adunk mindezekért Istennek.


Minden helyen ezt tettem, és most is azt kívánom, hogy Isten éltessen minden gyülekezetet az ez évi egyházlátogatások alkalmából. Azt gondolom, minden egyházlátogató lelkipásztor testvérem nevében mondhatom: Köszönjük vendéglátóink kedvességét és szíves vendéglátását!


Bundzik Attila lelkipásztor


Ózd-Sajóvárkony

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta; a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. ApCsel 19,32

2Krón 27

„...állhatatosan Istenének, az Úrnak az útján járt” (6). Jótám király példája arra figyemeztet, hogy nem szükségszerű a rossz példák és minták követése. 

tovább

(23) „…zavargás támadt az Úr útja miatt.” (Apostolok cselekedetei 19,23–40)

– Artemisz a szerelem, a vér, az arany istennője. Kis szobrokban is kiábrázolták az istennőt, és az efezusi mesterek nagy jövedelemre és jólétre tettek szert ebből (24–25).

 

tovább

EZSDRÁS 7,11-20 - Isten irányít

Valaki nagyon elszántan veti be magát. Artaxerxész fél a „menny Istenétől”, vagy inkább tiszteli? Talán mindkettő lehetséges (23). 

tovább

2017. szeptember 16. szombat

Szellemi kincsgyűjtés

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. (Mt 6,19-20)

 

tovább

Kaposi Ferenc: Legenda

Egyszer egy angyal meghívta az erényeket,
hogy jelenjenek meg az Isten udvarán.
S mentek, a Jóság, Szeretet, Alázat
és sorba mind, mind egymás után,
mentek nagy vígan, ünneplőben.

tovább