Canonica visitatio

LXI. évfolyam 2. szám / Borsod-Gömöri Egyházmegye

Hogy mindenek ékesen és szép renddel menjenek végbe! Ezért adatik évről évre minden tavaszon az alkalom arra, hogy a gyülekezetek közösségébe egyházlátogató lelkipásztorok érkezzenek.

Ők a felsőbb szerv, az egyházmegye megbízásából végzik az egyházlátogatás szolgálatát. Amikor áttekintik az anyakönyveket, pénztárkönyveket, a gyülekezeti élet dokumentációit. Majd a hivatali iratok megtekintése után, amit aláírással látnak el a látogatók, találkoznak a gyülekezet közösségével. A helyi gyakorlatoktól függően külön a presbiterekkel egy presbitergyűlésen, vagy együtt a gyülekezet tagjaival a templomban, gyülekezeti teremben.

Talán szigorúnak tűnik az „ellenőrző vizsgálat" kifejezése. De szükséges, hogy egymást erősítsük, segítsük, ahol kell, figyelmeztessük arra, hogy bizony az Isten dolgaiban, egyházközségeinkben az ékes és szép rendet kell képviselnünk, azért, hogy meglássa a bennünket körülvevő világ, hogy mi az Úrnak tanítványai vagyunk.


Őhozzá méltó szavainkkal és tetteinkkel kell bizonyságot tennünk. Ezzel a bizonyságtévő lelkülettel érkeztek meg a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye által megbízott egyházlátogatók is az Ózd-Sajóvárkonyi Református Egyházközség gyülekezetébe 2008. április 18-án. Az Egyházlátogatóság: Kiss István, Alsószuha, Szuhafő, Zádorfalva gyülekezeteinek lelkipásztora és Magi Sándor Felsőnyárád, Dövény, Kurityán, Jákfalva gyülekezeteinek lelkipásztora. A kora délutáni órákban megtekintették az egyházi iratokat, azután istentiszteleten találkozhattak a gyülekezettel. A megszokott gyakorlat szerint az egyik lelkipásztor szószéki igehirdetéssel szolgál, míg a másik látogató az úrasztalától köszönti a gyülekezetet. Nálunk Magi Sándor hirdette Istennek Igéjét és Kiss István nagytiszteletű úr adta át az Egyházmegye vezetőségének és gyülekezeteiknek köszöntését, bátorító, biztató, erőt és áldást kívánó szavakkal. A hitünket erősítő áldott szolgálatokat ezúton is köszönjük. A templomi alkalom után az imateremben szeretetvendégségen vettünk rész, ahol kötetlen beszélgetésekben ismerkedhettek tovább látogatóink gyülekezetünk tagjaival. Végül egy közös vacsorával zártuk be a találkozás alkalmát. Kasza Bálint gondnok úr hívta otthonába egyházlátogatóinkat és lelkipásztorát. A gondnokné asszony által készített finomságokat fogyasztottuk el, miközben felemlegethettük a nap áldásait. Istené legyen mindezekért a dicsőség.


Én is jártam egyházlátogatóban Zsámba Magdolna lelkésznő kíséretében Tiszatarján, Nemesbikk és Tiszapalkonya gyülekezeteiben, ahol szép és áldott találkozásoknak lehettünk részesei. Örömmel tettünk bizonyságot arról, hogy az egyházlátogatás nemcsak a hivatalos ellenőrzési forma, hanem az egymásra gondolás, a számontartás imádságos szolgálata is. Jó volt elmondani egy-egy közösségben, hogy az Egyházmegye hivatala, Gazda István esperes úr, és dr. Molnár Pál egyházmegyei gondnok úr számon tartja a gyülekezeteket, melyekbe látogatókat küldött. Jó volt megtapasztalni mindenhol, hogy a Kegyelmes Isten számon tartja gyülekezeteinket. Próbák, nehézségek között is vannak áldások, megújulások, fizikális és lelki építkezések, tervek, vágyak és remények. Hálát adunk mindezekért Istennek.


Minden helyen ezt tettem, és most is azt kívánom, hogy Isten éltessen minden gyülekezetet az ez évi egyházlátogatások alkalmából. Azt gondolom, minden egyházlátogató lelkipásztor testvérem nevében mondhatom: Köszönjük vendéglátóink kedvességét és szíves vendéglátását!


Bundzik Attila lelkipásztor


Ózd-Sajóvárkony

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

De amikor Izráel megerősödött, robotmunkára fogta a kánaániakat, de kiűzni nem tudta őket. Bír 1,28

Bír 1,16–2,5

Izráelnek el kell fogadnia, hogy az ígéret földje nem lett mindenestől az övé – Isten korábbi ígéretei ellenére sem. 

tovább

(15) „…felforgatta…” (Márk 11,15–19)

Egyszer, egy teológus barátom, magánbeszélgetésben elmondta nekem, hogy a templomtisztítás jelenete csak azzal a bizonyossággal fogadható el, amely hiszi: Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó.

tovább

LUKÁCS 7,11-17 - Példaértékű hit: Van vagy nincs feltétele a csodának?

A kapernaumi százados történetében az lehet a benyomásunk, hogy a mély hit előfeltétele annak, hogy csoda történjen. Mai olvasmányunkban az ellenkezőjét látjuk. Itt nem kel senki útra, hogy Jézust segítségül hívja. 

tovább

2017. június 26. hétfő

Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért…(1Tim 2:1)

tovább

Szabó Katalin: Hogyan?

....Bocsásd meg, hogy a szívem ilyen zavaros..
Mit tegyek? Kérlek, mondd!
Csak Te tudod a választ, 
az érzést, mi eláraszt..
Ami bennem van.. 
Te ismersz a legjobban..
Talán önző vagyok... 
Talán nem kellene várnom...
Talán ezt akarod...
megtanítani velem...
az igazi szeretetet...
Istenem, miért nem értelek?
Pedig a lelkembe helyezted..
S itt vagy Te is.. érzem...
Istenem, miért ilyen nehéz ez?

Sok a kérdés, lelkem elmélyül
a gondolatokban..
Keresem a válaszokat,
melyek talán bennem vannak,
de csak nézek befelé magamba...
Üresnek érzem agyamat...
Nem látom az utat, 
melyre lépnem kellene;
Uram, kérlek, mutasd meg nekem!

Hogyan kell szeretni..?
igazán.. szívből.. 
mint ahogyan egy csoda jön...
Hogyan tüntessem el az ént?
szeretnék örömöt látni mások szemén...
Lelkén.. enyhíteni fájdalmat..
mert sok van a világban...

tovább