„Isten Igéje élő és ható” (Zsid. 4,12/a)

LXI. évfolyam 3. szám / Abaúji Egyházmegye

Országszerte kiállítások, előadások, ünnepi istentiszteletek sokasága hívta, hívja fel a figyelmét hívő és a hit iránt mindezidáig fogékonyságot nem mutatott embereknek a Bibliára. Ennek nem titkolt célja az, hogy minél többen minél többször vegyék kézbe és olvassák a Szentírást, Isten kijelentését, ebből nyerve erőt, reménységet, örömet életük folytatásához.

Abaújban is voltak gyülekezeti rendezvények szép számmal ennek jegyében, s az egyik lelkészértekezlet főtémája „A Kassa völgyi (Abaúji) Református Egyházmegye és a Vizsolyi Biblia" lett, amikor Dr. Szabó András professzor előadásából tanulhattunk.


A helyi, kisebb közösségeket érintő alkalmak megkoronázása volt a szeptember 20-i nagy egyházmegyei találkozó Göncön. A rendezvény neve és célja is ez volt: találkozó. „A Kassa völgyi Egyházmegye találkozója a magyar nyelvű Biblia bölcsőjénél." Találkozásra készültünk ezen a napon a mi Urunkkal, aki Igéjében kijelenti magát, találkozásra a bibliafordító prédikátor, Károlyi Gáspár örökségével, és találkozásra egymással. Egymással, akik azon a területen élő magyar reformátusok vagyunk, amely Kassa völgyi Egyházmegyének neveztetett a 16. század végén, ma pedig két ország területén az Abaúj-Tornai és Abaúji nevet hordozza.


Buszokkal, személyautókkal érkeztek a felvidéki és a magyarországi gyülekezetek küldöttségei lelkipásztoraik vezetésével. A gönci templom megtelt. Zengett a zsoltár Szenczi Molnár Albert fordításában: „Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének." Az istentiszteletet Csomós József püspök tartotta, aki nemcsak a gönci eklézsia élén, de az egyházkormányzói székben is utóda Károlyi Gáspárnak. Az igehirdetés textusa a napi Ige volt, Mk. 9,1. Az istentiszteleten szolgált a jelenlévők nagy megelégedésére a Gönci Református Gyülekezet Vegyeskara.


Az istentisztelet végeztével a két egyházmegye esperesének köszöntője után került sor az Abaúji Református Egyházmegye jelképeinek ünnepélyes bemutatására. „Bevonult" a címerrel ékesített hófehér zászló. A Pécsi L. Dániel által művészien megtervezett címer történelmi múltunk, jelenünk, önazonosságunk és önbecsülésünk fontos szimbóluma. Kifejeződik benne a Tiszáninneni Egyházkerülethez való szoros kötődés csakúgy, mint a történelmi Abaújhoz való kapcsolódás. A nyitott Biblia és a stilizált nyomóprés az egykori híres vizsolyi nyomdát jelképezi, ahol a Károlyi Gáspár gönci prédikátor által lefordított első magyar nyelvű teljes Szentírást kinyomtatták 1590-ben.


A Biblia Évében, a magyar Biblia megszületésének helyén büszkeség töltötte el a jelenlévőket, hogy olyan szimbólumokkal lettünk gazdagabbak, melyek jelentése mindenki számára közérthető; és szellemi üzenete a múltból a jelenen át jövőbe mutat. Minden résztvevő magával vihette fénymásolatban a címer képét, melyen a vezérige így olvasható: „Segítsd meg népedet, áldd meg örökségedet..." Zsoltárok 28,9a.


Ünnepi alkalmunk harmadik blokkjában két előadás bővítette ismereteinket Károlyi Gáspár lelkipásztor munkásságáról, élete fő művéről, a bibliafordításról, nemkülönben annak hasznáról és hatásáról. Az előadásokat Géresi Róbert abaújszinai és Sipos-Vizaknai Gergely vizsolyi lelkipásztorok tartották.


Ezen a napon történt meg a Károlyi Gáspár emlékpark megnyitása is. Az egyházkerület elnöksége nevében Ábrám Tibor főgondnok mondott rövid beszédet, majd átvágták a nemzetiszín szalagot, megnyitva ezzel a művészien tervezett, szépen kialakított templomkertet a gönciek és minden Göncre látogató számára. Abaúj reformátussága nevében az Egyházmegye Elnöksége koszorúzással tisztelgett az egykori gönci prédikátor, Károlyi Gáspár szobra előtt.


Méltó befejezése volt az egyházmegye Biblia Évi főrendezvényének az a koncert, melyen Gryllus Dániel és Halmos Béla művészek Pál apostol megzenésített verseit adták elő őszinte átéléssel, közvetítve az ünnepi gyülekezetnek Istennek az apostol által adott kijelentését.


A lelki és szellemi táplálék mellett igyekeztünk gondoskodni a résztvevők testi táplálkozásáról is. A szünetben mindenki finom és bőséges ebédet fogyaszthatott el az iskola ebédlőjében. Az ebédszünetben legtöbben megtekintették a színvonalasan berendezett Bibliakiállítás anyagát, valamint a gyülekezeti teremben végignézhették az egyházmegyénk templomait bemutató DVD filmet.


A gönci őszi rendezvények sorába szépen illeszkedő egyházmegyei ünnepség sokakat gazdagító, összetartozásunkat erősítő és hiszem, Istentől megáldott alkalom volt. Újra átéltük (hivatali elődömet nem először idézve): jó volt, jó nekünk Abaújban reformátusnak lenni. Legyen érte dicsőség Istennek!


Baksy Mária esperes, Encs

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Szeresd az Urat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt: rendelkezéseit, törvényeit és parancsolatait! 5Móz 11,1

5Móz 11

„Vigyázzatok, hogy... el ne forduljatok tőlem: ne tiszteljetek más isteneket...” (16). Urunk féltőn szerető Isten. Minket félt és óv mindentől és mindenkitől, aki ki akar ragadni a vele való élő közösségből. 

tovább

(14) „Tizenkettőt választott ki…” (Márk 3,13–21)

– 13. vers. A „hegy”, ahol a tizenkét tanítvány elhívása történik, az imádságnak, az Isten közelségének, a kinyilatkoztatásnak helye. Ezzel is jelzi Márk, hogy Jézus isteni hatalommal, feltétlenül, emberi képességektől függetlenül hívta el azokat, akiket akart, és azok követték is Őt. Jézus isteni hatalommal „teremtette” a tizenkettőt. Senki sem kérdezheti: miért éppen ezek, tizenketten?

tovább

MÁRK 10,16 - Az áldó kéz

„Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,16) Jézus nem csak rátekintett az emberekre, hanem gyakran rájuk tette kezét, és úgy áldotta meg őket. 

tovább

2018. május 25.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

tovább

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 
Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 

tovább