Új szárnnyal bővül az Átányi Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

LXI. évfolyam 3. szám / Egervölgyi Egyházmegye

Heves Megye és egyben az Egervölgyi Református Egyházmegye első református általános iskolája Átányban 2004. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit .

Az Átányi Református Egyházközség, amely a dél-hevesi térségben található, 450 éves múltra tekinthet vissza. A falu egész lakossága az 1550-es években lett reformátussá. 1559-ben már református prédikátora volt. Ettől kezdve a falu, mind a mai napig, megmaradt reformátusnak. Ez számunkra, reformátusok számára, igen nagy dolog, mivel itt Heves megyében ez nem szokványos; hiszen Eger árnyékában a reformátusok csak törpe kisebbségben tudtak megmaradni. Nincs is másik olyan település a környéken, amely teljes egészében református tudott volna maradni.


Átány tehát évszázadokon keresztül református sziget, református bástya volt. A falunak ez ad ma is különös jelentőséget. Maga a település nem nagy, mindössze 1610-en lakják. Sok gonddal küzd, de ennek ellenére él és élni is akar. A gyülekezet, amelynek sorsa az elmúlt évszázadok alatt összeforrt a falu sorsával, keresi a kiutat, a megújulás lehetőségét. Igyekszik újra bástya, missziói központ lenni. Ezt látta meg és karolta fel a Tiszáninneni Református Egyházkerület és az Egervölgyi Református Egyházmegye, amikor úgy döntött, hogy Átányban hozza létre az Egyházmegye első református általános iskoláját.


De nemcsak az Egyházmegye, hanem Átány Község Önkormányzata is támogatta az iskolaalapítás gondolatát. Az Önkormányzat azzal járult hozzá az iskola megalapításához, hogy az Egyházmegyének használatra átadott egy, a falu központjában, a templom és a parókia tőszomszédságában levő épületet. Az Egyházmegye pedig az Egyházkerülettől kapott támogatásból az épületet felújíttatta, kibővíttette. Így az I. ütemben létre jött egy 3 tanteremből, tanári szobából és a szükséges szociális helyiségekből álló iskola. Ebben kezdődhetett meg 2004. szeptember 1-jével 1 osztállyal az oktató-nevelő munka. Az iskola 2005-ben az Egyházkerület anyagi támogatásának köszönhetően, tovább bővülhetett egy tanteremmel, amelyet a tetőtérben alakítottunk ki. Az Egyházmegye pedig megvásárolta az iskola mellett lévő lakóházat, amelyben ebédlő és tálalókonyha működik. Mindezekkel a beruházásokkal az Egyházmegye tulajdonjogot is szerzett: az iskola épülete 85%-ban a tulajdonába került.


Azonban mostanra ezt az épületet is kinőttük. Szükségessé vált, hogy 2008. szeptember 1-jéig legalább 1 tanteremmel bővüljön az iskola. A bővítés előkészítése: tervezés, engedélyeztetés már tavaly elkezdődött, de csak a tanév végére jutottunk el odáig, hogy már engedélyes tervvel rendelkeztünk. Az Egyházmegye a bővítéshez 20 millió Ft-ot kért az Egyházkerülettől, amit meg is kapott. Így július második felében végre elkezdődhetett az építkezés. A teljes beruházás a terv szerint több év alatt 5 ütemben fog megvalósulni. Ebből most az első ütem építése kezdődött el. Ez az új szárny 120 m2 alapterületű. A földszinten 1 tanterem és ebédlő lesz. A tetőtérben pedig 1 tanári, orvosi szoba és a számítástechnika terem kap helyet.


Sajnos az már a munka megkezdésekor látszott, hogy szeptember 1-jére nem fog elkészülni az új szárny. Ezért áthidaló megoldást kellett találni. Jelenleg az 5. osztály és a számítástechnika terem is, a parókián, a gyülekezeti teremben van elhelyezve. Így az most egyszerre háromféle funkciót is betölt. A munkálatok remélhetőleg október végére befejeződnek, és akkor az 5. osztály is és a számítástechnika terem is átköltözhet új helyére.


Iskolánkban jelenleg az általános iskolában, 5 osztályban 48 tanuló, a zeneiskolában pedig 25 tanuló tanul. Szakkör formájában néptánc oktatás is folyik. Ebben 20 tanuló vesz részt. 3. osztálytól informatikát és angolt is tanulnak a gyerekek. Nagy hangsúlyt fektetünk az esélyegyenlőségre, a felzárkóztatásra. Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy az iskolában színvonalas oktatás folyjon, s jól képzett gyerekek kerüljenek majd ki onnan. De legfőképpen arra törekszünk, hogy tanulóink keresztyén erkölcsi nevelésben  részesüljenek, s művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőivé, a magyar haza és nemzet hűséges, áldozatkész polgáraivá váljanak, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni.


Meg vagyunk győződve arról, hogy iskolánknak a környező településekre is egyre nagyobb kisugárzása lesz. Jelentőségét tekintve már most is túlmutat önmagán, hiszen mi itt nem csupán iskolát építettünk, és építünk, hanem missziós bázist is. Igazi célunkat akkor fogjuk elérni, ha református fellegvárrá tudunk válni itt a dél-hevesi térségben. Ehhez kérjük az Úr Isten áldását.


Átány, 2008. szeptember 26.


Ferenczfi Zoltán


lelkész, igazgató helyettes, vallástanár

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. Préd 3,7/b

Préd 3

„...megvan az ideje minden dolognak az ég alatt” (1). Isten által rendelt módon éled-e meg ifjúságod, jegyességed, házasságod, családalapításod, munkád, nyugdíjas korod és az Úr elé készülésed idejét? 

 

 

tovább

(40) „Ti is legyetek készen…” (Lukács 12,35–40)

A készülést segíti, ha arra tekintünk, amit az Úr ígért nekünk! „Amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az Őt szeretőknek.” (1Korinthus 2,9) 

tovább

MÁTÉ 4,18–20 - Tanítvánnyá menetközben válunk

Képzeljük magunk elé ezt a helyzetet egy pillanatra: Simon és András azt teszik, amit minden nap tesznek – kivetik hálóikat. Nem meglepő, hiszen ez a feladatuk. 

tovább

2017. augusztus 15. kedd

Kicsoda Jézus Krisztus? – Követ

Ímé, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok; ímé, eljön, azt mondja a Seregeknek Ura. (Mal 3,1)

 

tovább

Reményik Sándor: Mindennapi kenyér

Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.

tovább