160 éve született Csoma József

LXI. évfolyam 4. szám / Abaúji Egyházmegye

Ragyolczi Csoma József Abaúj vármegyében, Rásony községben 1848. június 27-én született. Abaújdevecserben az ottani birtokán lévő kastélyában élt és dolgozott.

Sárospatakon végezte jogi tanulmányait. Később archeológus, heraldikus, genealógus volt. 1900-tól a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 1906-tól a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság másodelnöke lett. Az Abaúji Református Egyházmegye és a Sárospataki Református Kollégium világi tanácsbírája volt 1907-től 1917-ben bekövetkezett haláláig.

Az Abaújdevecseri Református Egyháznak harmincöt évig volt főgondnoka és patrónusa. Temetésén három református lelkipásztor szolgált: Révész Kálmán kassai esperes - később a Tiszáninneni Egyházkerület püspöke -, Ablonczy Pál keleméri, később hamvai lelkipásztor és Illyés János bakta-abaújdevecseri lelkipásztor.


Csoma Józsefnek tizenhárom heraldikával és genealógiával kapcsolatos művét adták ki. Hetvenegy tudományos cikkét különböző tudományos folyóiratok közölték, többek között a Turul, Századok. Történelmi Szemle stb. Az Abaúji Helytörténeti és Honismereti Egyesület, az Abaújdevecseri Református Egyház, a Megyei Önkormányzat a Városi Önkormányzatok (Encs-Abaújdevecser) a Genealógiai Társasággal közösen 2008. május 16-18. között híres tudósának emlékére, születésének 160. évfordulója alkalmából emlékünnepséget szervezett Abaújdevecserben és Encsen.


Az abaújdevecseri református templomban az ünnepi istentiszteleten igét hirdetett Csomós József főtiszteletű püspök úr és Baksy Mária esperes asszony, abaújdevecseri lelkipásztor.


Az ünnepi istentisztelet után egyházi és világi személyek, tisztségviselők - köztük dr. Ódor Ferenc, a B.A.Z. megyei közgyűlés elnöke - koszorúzták meg Csoma József síremlékét, és abaújdevecseri kastélyán lévő emléktáblát. A koszorúzás után a kastélykertben sor került a hivatalos ünnepségre.


A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társasággal közösen „A történelmi segédtudományok határok nélkül az Európai Unióban" címmel Nemzetközi Tudományos Konferenciát szervezett Egyesületünk Encsen, a Művelődési Házban. Az Encsi Önkormányzat egyéb társadalmi szervekkel együtt május 17-én délután emlékoszlopot állított Encsen Csoma József emlékére.


 


Evva Margit helytörténész,


az Abaúji Honismereti Egyesület


elnöke,


az Abaújdevecseri Református Egyhát tiszteletbeli gondnoka

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Szeresd az Urat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt: rendelkezéseit, törvényeit és parancsolatait! 5Móz 11,1

5Móz 11

„Vigyázzatok, hogy... el ne forduljatok tőlem: ne tiszteljetek más isteneket...” (16). Urunk féltőn szerető Isten. Minket félt és óv mindentől és mindenkitől, aki ki akar ragadni a vele való élő közösségből. 

tovább

(14) „Tizenkettőt választott ki…” (Márk 3,13–21)

– 13. vers. A „hegy”, ahol a tizenkét tanítvány elhívása történik, az imádságnak, az Isten közelségének, a kinyilatkoztatásnak helye. Ezzel is jelzi Márk, hogy Jézus isteni hatalommal, feltétlenül, emberi képességektől függetlenül hívta el azokat, akiket akart, és azok követték is Őt. Jézus isteni hatalommal „teremtette” a tizenkettőt. Senki sem kérdezheti: miért éppen ezek, tizenketten?

tovább

MÁRK 10,16 - Az áldó kéz

„Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,16) Jézus nem csak rátekintett az emberekre, hanem gyakran rájuk tette kezét, és úgy áldotta meg őket. 

tovább

2018. május 25.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

tovább

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 
Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 

tovább