Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. augusztus 1. kedd

„Az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” (2Kor 12:10)

Ezt az Úr mondta Pál apostolnak. Észrevettük már, hogy Urunk erejét az emberi erőtlenség még jobban kiemeli? Bibliai példákkal is szolgálhatok. Emlékezzünk Gedeonra, akinek több, mint 30.000 embert kellett hazaküldenie, hogy csupán egy 300 fős sereg élén arasson diadalt a midjaniták fölött (Bírák könyve 7. rész). Azért kellett így lennie, hogy az Úr megmutassa hatalmát és erejét, a nép pedig bízzon benne. De a fiatal Dávid is Isten erejében, hatalmában bízva győzte le a filisztues óriást, Góliátot. Vagy éppen Ezékiás király szavaira is gondolhatunk, aki a fenyegető asszír sereg kapcsán így szólt övéihez: „Ővele emberi erő van, mivelünk pedig Istenünk, az ÚR, aki megsegít bennünket, és együtt harcol velünk a harcainkban.”(2Krón 32:8)

Az Úr ereje nem ritkán az emberi erőtlenség ellenére mutatkozik meg. Azért, hogy ne önmagunkban, hanem benne higgyünk. Hatalmában, kegyelmében, erejében. Habakuk könyvében olvassuk: „Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él.” (Hab 2:4) A hite által, mellyel a kegyelmet kínáló Istenbe kapaszkodik, aki az emberi erőtlenség közepette is fel tudja mutatni erejét a mi életünkben is.

Elbizakodottság. Tövis. Kegyelem. Erő. Engedjük, hogy Urunk ezeket a kifejezéseket helyre tegye az életünkben. Isten gyermeke vagy, vigyázz, ne ess az elbizakodottság bűnébe. Ha tövis adatik testedbe, ha nyomorúság köszönt rád és úgy tűnik, hogy elmúlni sem fog, akkor is van, akire nézhetsz: a kegyelmét és erejét kínáló hatalmas Úrra! Tedd meg, hitben, naponként!

***

Imádság:

Köszönöm Istenem, hogy tőled kapok erőt mindennapjaimhoz. S ha erőtlen vagyok, a te erőd akkor sem lesz kevesebb, sőt, olykor annál is hatalmasabban felragyog. Engedd ezt értenem és elfogadnom! Ámen

***

A nap gondolata:

Harcainkat, a bennünket ért támadásokat nem egyedül kell viselnünk, a szenvedéseinkben Isten dicsősége jelenik meg.

 rss

Napi lelki táplálék

A dicsőség Istene megjelent a mi atyánknak, Ábrahámnak, amikor Mezopotámiában volt, mielőtt letelepedett Háránban, és ezt mondta neki: Menj ki földedről és rokonaid közül, és menj arra a földre, amelyet mutatok neked. ApCsel 7,2-3

2Móz 34,10–28

„Én most szövetséget kötök” (10). Az Úr felveszi a bűn mélyéből népét, és újra szövetséget köt velük. E szövetség változást hoz, rendet teremt az élet minden területén. 

tovább

(10) „Megszabadította őt…” (Apostolok cselekedetei 7,1–16)

– István beszéde először az Úr szabadító tetteit sorolta fel, amelynek példái: Ábrahám, József, Mózes.

Ábrahám és utódai kezdetben szolgaként éltek az Ígéret földjén, de az Úr megígérte, hogy megszabadítja őket a környező népektől, és ők ott imádhatják az Istent (1–7).

tovább

LUKÁCS 13,10–17 - Egyenesen járni az élet útján

Elképzelem ezt az asszonyt, aki meggörnyedve éli életét. A fájdalomtól nem látja az eget, minden munka nagy nehézséget jelent számára, senkivel sem tud egy szemmagasságba kerülni. 

tovább

2017. augusztus 3. csütörtök

A szolgák öröksége

Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak, meghazudtolsz minden nyelvet, mely törvénykezni mer veled. Ez az öröksége az Úr szolgáinak, így szolgáltatok nekik igazságot – így szól az Úr. (Ézs 54,17)

tovább

Gerzsenyi Sándor: Mindenki téged keres

Becsöngetett egy imbolygó alak.
TÉGED keresett, gondolom.
Tudják ezek, kitől remélhető
Néhány forintnyi irgalom.

tovább