Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. augusztus 17. csütörtök

Kicsoda Jézus Krisztus? – Krisztus, Messiás

Megtaláltuk a Messiást, ami megmagyarázva azt teszi: Krisztus. (Jn 1,42)

Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. (Fil 2,9)

 

A bibliai időkben minden névnek jelentése volt. Krisztusnak, héberül Messiásnak az a jelentése, hogy felkent. Régen, amikor a királyokat szolgálatba állították, akkor felkenték őket szentelt olajjal. Ez az olajjal való megkenés a hivatalba való állítást jelentette. Valami olyan volt, mint a levélen a hivatalos pecsét, vagy mint most egy újonnan épült templomnak a felszentelése, vagy a lelkipásztorok szolgálatba való állítása. Jézus Krisztusnak hármas felkenetése van. Őt az Atya rendelte és Szentlelkével felkente, vagyis szolgálatba állította, hogy legyen a mi legfőbb prófétánk, egyetlenegy főpapunk és örökkévaló királyunk. 

Jézust a tanítványok boldogan nevezték Messiásnak, mert tudták, és bizonyságot tehettek róla, hogy Őt a Szentlélek által maga Isten kente föl.

Jézus Krisztusnak tekintélye van, hatalma, amit mindenki ért, aki ismeri, ami világos és egyértelmű. Isten elpecsételte Őt a Szentlélek által, és alkalmassá tette Őt a feladatra. Isten az, aki Jézust felkentnek, Krisztusnak nevezi, mert Ő hatalmat adott neki. Olyan hatalmat, ami alkalmassá teszi Krisztust arra, hogy a szabadítást, elvégezze. Krisztus, a felkent, akinek hatalma van, valódi, tapasztalható hatalma!

Hódoljunk hát mi, is a felkent király előtt, és tegyük meg ezt életünk minden napján úgy, hogy Őt dicsőítjük életünkkel, szavainkkal és tetteinkkel egyaránt!

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Jézusom! Életem ura, királya vagy. Rendelkezz velem, legyen minden akaratod szerint. Ámen

***

A nap gondolata:

Te is választhatsz, hogy emberek rabszolgája leszel, vagy Isten elvárásait igyekszel betölteni. A kettőt egyszerre nem lehet. Ha az utóbbit teszed, élő víz forrásai fakadnak fel bensődből, és Istentől kapsz erőt. Ő fel fogja fedni előtted »a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat.«”rss

Napi lelki táplálék

„Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok…” Jn 8,31b

Lk 8,40–56

Lehet-e nagyobb riadalom az ember szívében, mint amikor a gyer-meke életét látja végveszélyben? Ilyenkor semmivé lesz a vagyon, a tekintély, és marad a félelem, és egy reménysugár.

tovább

(7) „Uram, atyánk vagy Te mégis!” (Ézsaiás 63,15–64,11)

Az istenfélelem azt jelenti, hogy Isten dicsőséges jelenlétében joggal tölt el bennünket a félelem. Aki nem hisz, az nem fél Istentől, így a maga bűneit és nyomorúságát sem látja (1–2). Egyszer majd mindenki előtt világossá lesz: kicsoda az Úr, és milyenné lett az ember (3); de ez a felismerés akkor már nem a hit, hanem a letagadhatatlan valóság felismerése lesz (Filippi 2,10–11). Isten dicsőséges jelenlététől meginognak még a hegyek is.

 

tovább

Zsoltárok 19,12–15 - Életformáló hatások

Házicsoportunkban közösen dolgozunk fel egy könyvet. Egyik este azokról a változásokról volt szó benne, amelyeket az Isten szava, mint Igazság tud elvégezni életünkben. 

tovább

2019. február 21. csütörtök

Azt tette, amit helyesnek lát az ÚR, egészen úgy, ahogyan tett őse, Dávid. Ő szüntette meg az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent fákat, és darabokra törette a rézkígyót, amelyet Mózes készített; mert Izráel fiai mindaddig annak tömjéneztek, és Nehustánnak nevezték. (2Kir 18:3-4)

         

tovább

Antal Ferenc: A kopár fa

Láttam egy fát,
Magas volt és kopár,
Ágai közt elsurrant
A szellő,
S átröppent felette
A madár.

Szomorú volt a kép,
Kopár fa, levéltelen,
Az élete reménytelen.

tovább