Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. augusztus 18. péntek

Kicsoda Jézus Krisztus? – Az Isten fia, Ember fia

Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: „Kinek mondják az emberek az Emberfiát?” (Mt 16,13)

Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. (Mt 16,16)

 

Amikor Jézus önmagáról beszélt, rendszerint ezt a melléknevet használta: az Emberfia. Elképzelhető, hogy ezzel alkalmanként Önmaga ember voltát is hangsúlyozni kívánta, valószínűbb azonban, hogy e megjelöléssel utalni akart lényének földöntúli voltára, személyének mennyei jellegére. Dániel próféta mennyei látomásokban látja az embernek fiát: Láttam az éjszakai látomásban: Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt; az öregkorú felé tartott, és odavezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. (Dán 7,13-14)

Az Isten Fia név több értelemben is használatos, egyaránt utal Jézusnak az engedelmes emberi voltára, és az Ő isteni természetére.

„Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia” – mondja Péter apostol. Ez azt jelenti, hogy benned teljesültek be az évszázados várakozások, valóban te vagy a Messiás, te vagy a testet öltött reménység, veled érkezett az élő Isten a földre, benned mutatta meg Isten a maga szeretetét, benned készült el minden ember reménysége. Te vagy az a kicsi kövecske, ami betölti a földet, ami Dániel próféta látomása volt. Te vagy az a jó pásztor, akiről Ézsaiás azt mondta, hogy jön majd és nyáját karjába zárja - később Jézus is mondja ezt saját magáról. Te vagy a mellénk lépő Isten maga, te vagy Jahve, a mindig jelenlévő, a Vagyok testet öltése, te vagy a bennünket látó, megszólító, szabadító, az életet és halált kezében tartó Úr.

Neked kicsoda az Isten fia?

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Drága Jézusom! Mindenem vagy. Nélküled senki és semmi vagyok. Veled örökös, megváltott, kegyelmet nyert bűnös. Köszönöm, hogy én a tied lehetek, te pedig az enyém. Ámen

***

A nap gondolata:

A kettős életű ember, aki hisz is, meg nem is, akar is, meg nem is, kint is van, meg bent is: amikor bezáratik az ajtó, kettévágatik. Az üdvösséget az az ember kapja meg, aki idejében odajut, hogy nem bánja, ha kinevetik, kigúnyolják, összesúgnak a háta mögött. Már semmit nem bán, mert mindenáron akarja.

 rss

Napi lelki táplálék

„Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok: látunk, megmarad a bűnötök.” Jn 9,41b

Lk 10,21–42

Mária és Márta történetében a figyelem, a hallgatás és a hétköznapi tevékenységek soha véget nem érő sora feszül egymásnak.

tovább

(5) „Bízzál az Úrban…” (Példabeszédek 3)

– Minden aranynál és ezüstnél „hasznosabb” (14): bízni az Úrban (5), aki teremtette, megváltó szeretetében megalapozta ezt a világot (19). Minden áldás, azaz a teljes élet forrása csakis az örökkévaló Isten. Kegyelmi állapot, ha megtalálhatjuk az Urat, megragadhatjuk az Ő irgalmát, és Őrá támaszkodhatunk! (18)

tovább

Lukács 19,41–44 - Az együttérzés könnyei

Jézus a város pillanatnyi hangulatán túl látja a nagyobb összefüggéseket is. Ő tudja, hogy a tömeg éljenzése csak felületes, és hamarosan „Feszítsd meg!” kiáltásokba fog átcsapni. 

tovább

2019. február 28. kedd

Megtérés 1.

Jól hallom Efraim kesergését: Megvertél, mint egy tanulatlan borjút, és én elszenvedtem a verést. Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy, URam, az én Istenem! (Jer 31,18)

 

tovább

Vas István: Aki éjszaka ment Jézushoz

Éjszaka, hogy meg ne lássák.
Elvégre nem akárki volt.
Főember a zsidók között.
De Nikodémusz nem ügyeskedő ész,
Okosságtól korlátolt értelem:
 

tovább