Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. július 27.

Legyetek erősek 1.

Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. (Ef 6,10-13)

 

Ez az igeszakasz, arra akar megtanítani bennünket, hogy miképpen viaskodjunk a bűn és a Sátán ellen, és miképpen harcoljunk Isten országáért.

A keresztyén élethez ma is erő kell. Erő kell azért, mert „keresztyénnek lenni annyit jelent, mint sok akadállyal megküzdeni”. Jézus tanítványainak ezért ígérte mennybemenetel előtt: „Vesztek erőt.” Erő nélkül elbukunk.

Erősnek kell lenni a szolgálatok elvégzésében, a szenvedésekben, a bűn elleni harcban. Hiába van valaki jól felfegyverezve, ha elfogy az ereje. Az erőt senki nem meríti magából. Az életfolytatáshoz a mi erőnk elégtelen. Magunkban gyengék vagyunk. Az élet küzdelmeiben gyakran elbukunk. Erősek csak az Úrban lehetünk. Az Ő ereje hatalmas. Mindenki meríthet belőle. Amikor Pál Krisztus feltámadásának erejéről beszél, ezt írja: „Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban.” (2Kor 2,14)

Aki Benne van, azt ő körülfogja, élteti, mint a levegő az embert. Az apostol a belső megerősödést is említi: „...hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben”. (Ef 3,16) Az erőtlen keresztyének elbuknak, az erősek győzedelmeskednek. Az én erőm semmire sem elégséges. Az ő ereje mindenre elég! (Prókai Árpád)

***

Imádság:

Hatalmas Istenem! Sokszor szembesülök erőtlenségemmel. Ez is hozzád visz engem, hogy belőled merítsek naponként erőt feladataimhoz, a te ügyed képviseletéhez. Ámen

***

A nap gondolata:

Olvasd a Bibliát, beszélj az Úrral, és légy vele közösségben közvetlenül.rss

Napi lelki táplálék

Miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Macedóniába. ApCsel 20,1

1Sám 28

„Miért kérdezel engem, ha az Úr eltávozott tőled, és az ellenséged lett?!” (16). Saulnak nem felel az Úr, hát megidézteti Sámuelt. 

tovább

(2) „…számos beszédben intette őket…” (Apostolok cselekedetei 20,1–6)

– Pál az efezusi események után több hónapot töltött a második missziói úton alapított macedóniai gyülekezetekkel: Filippi, Thesszalonika, Bérea (1). Az apostol itt számos beszédben intette őket (2), ahogy elköszönésekor az efezusiakat is.

tovább

EZSDRÁS 7, 21-28 - Csodálkozni és hálát adni

Az eseményektől lenyűgözve Ezsdrás Istent dicséri csodálatos tetteiért (27-28.). 

tovább

Jézus küldetése

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

tovább

Reményik Sándor: Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

tovább