Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

Senki sem látta…

 

 „Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt.” (Jn 1,18.)

Istent senki sem látta. Az egyházatyák sem. Mózes sem. Ézsaiás sem, Ezékiel sem, noha elhívást nyertek az Úrtól.  Ők csak hangot hallottak, vagy álmot láttak, vagy az Ő dicsőségéhez valami hasonlót. Keresztelő János sem és a tanítványok sem látták az Istent.  Pál apostol sem és János apostol sem látta Istent Patmosz szigetén. A bölcsek sem látták Istent. Ez a megállapítás egy alapvető csalódást kelt bennünk.

Hogyan szolgáljunk akkor Neki? Milyen legyen az istentisztelet?

Isten maga jön a segítségünkre. Az által, Aki az Atya kebelében van. Ő jelentette ki nekünk az Atyát.  Ő látta az Istent.

Látni. Csodálatos képesség a látás. Látásunk által kerülünk kapcsolatba a körülöttünk levőkkel. Nagyon fontos érzék a látás. Ennek segítségével kapcsolódunk a világhoz és az emberekhez. Látásunkkal sok mindent megtapasztalunk, sok mindent megtanulhatunk.

Az a lehetőség, hogy egymást láthatjuk, megkönnyíti, hogy kapcsolatba kerüljünk egymással. Az ember természete szerint szeretné az Istent is megismerni. Szeretné látni.

         Az Ő lényét nem lehet emberi szemmel vizsgálni. Istent csak annyiban lehet megismerni, amennyiben Ő ismertté teszi magát.

Az emberek, mivel testük van, láthatóak. Isten azonban nem. Neki nem emberi teste, lénye van. Isten Lélek. Így lényéből csak annyit foghatunk fel, amennyit Ő nekünk nyilvánvalóvá tesz. Szemünkkel nem láthatunk át a ködön. Mi halandó emberek vagyunk.

Isten azonban felfedi titkát. Annyit, amennyit Ő jónak lát, s amennyit mi fel tudunk fogni, amennyit mi meg tudunk érteni.

Hogy fedi fel Isten önmagát? Az által, aki Nála, az Ő kebelén volt.  „Az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.” Krisztus által Isten nem „látható”, de emberi képességeink szerint lehet közeledni hozzá. Isten lényének a fényességét Jézus enyhítette, hogy mi közeledhessünk hozzá, találkozhassunk vele. Jézus Isten nagyságát felfoghatóvá tette. Nem annyira,- mert erre nem lennénk képesek -, hogy megértsük, de úgy, hogy legalább felfoghassunk valamit az Ő nagyságából. Krisztus eljött hozzánk és Általa ismerjük meg a magunk gyermeki voltát.

A ma embere Jézus javaival él. Általa, érette Isten áldásaiban részesül.

Jézus azért jött, hogy ezt a bűnös embert megváltoztassa, megmentse.

S a kereszt árnyékában értjük meg Jézus szavait: „Aki engem látott, látta az Atyát.” S ez a látás, már egy másfajta látás. (Csomay Árpád, Biharszentjános)

********************

Imádság:

Atyám, add, hogy naponta egyre többet meglássak kegyelmedből szeretetedből Jézus Krisztust követve! Ámen.

*******************

A nap gondolata:

Jézus Krisztuson át válik láthatóvá az Atya!rss

Napi lelki táplálék

Miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Macedóniába. ApCsel 20,1

1Sám 28

„Miért kérdezel engem, ha az Úr eltávozott tőled, és az ellenséged lett?!” (16). Saulnak nem felel az Úr, hát megidézteti Sámuelt. 

tovább

(2) „…számos beszédben intette őket…” (Apostolok cselekedetei 20,1–6)

– Pál az efezusi események után több hónapot töltött a második missziói úton alapított macedóniai gyülekezetekkel: Filippi, Thesszalonika, Bérea (1). Az apostol itt számos beszédben intette őket (2), ahogy elköszönésekor az efezusiakat is.

tovább

EZSDRÁS 7, 21-28 - Csodálkozni és hálát adni

Az eseményektől lenyűgözve Ezsdrás Istent dicséri csodálatos tetteiért (27-28.). 

tovább

Jézus küldetése

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

tovább

Reményik Sándor: Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

tovább